Naše škola

Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o. je čtyřleté všeobecné gymnázium se zaměřením na humanitní obory a jazyky. V každém ročníku máme otevřeny dvě třídy. Zaměřujeme se na rozvoj sociálních kompetencí našich studentů. Pracujeme s individualitou každého studenta, rozvíjíme jejich talent.

Historie

Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o. zahájilo svoji činnost 2. září roku 2002 jako nástupce prvního soukromého gymnázia v Brně (Akademického gymnázia) pod jménem Gymnázium Hády. Bylo obnoveno jako všeobecné gymnázium se sportovním zaměřením, s myšlenkou poskytnout talentovaným sportovcům možnost gymnaziálního studia tak, aby se skloubila jejich sportovní aktivita se studiem.
Hned v dalším roce Gymnázium Hády získalo akreditaci k otevření nového oboru: Gymnázium – tělesná výchova. Od tohoto roku byly na gymnáziu v ročníku vždy dvě třídy – tělovýchovná pro talentované sportovce a všeobecná, ve které je posílena výuka společenských věd. V obou třídách byla oproti generalizovanému učebnímu plánu posílena výuka jazyků, zejména jazyka anglického. V roce 2006 složili maturitní zkoušku první studenti. Od 1. září 2007 byl Gymnáziu Hády MŠMT zařazen do rejstříku škol další obor: Gymnázium – tělesná výchova – šestileté studium. Po roce příprav tak mohla škola ve školním roce 2008/2009 vedle dvou prvních ročníků otevřít i první ročník šestiletého gymnázia – primu.
V roce 2016 se po skončení školního roku škola přestěhovala do Králova Pole a změnila jméno na Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o.. Nová budova nás posunula do centra Brna a poskytla prostor pro otevření nových moderních učeben.

poznejte_mojmirak_video_link

Poznejte Mojmírák

Ma našem Facebooku najdete krátké video.

Poznejte Mojmírák

Profil absolventa

Absolvent Gymnázia Mojmírovo náměstí je připraven pro studium na vysokých školách. Během studia získá velmi dobrý všeobecný přehled ve všech vědních oborech. Absolvent Gymnázia Mojmírovo náměstí ovládá aktivně dva cizí jazyky, osvojí si dobrý standard přírodovědných disciplín, zejména s důrazem na pochopení interdisciplinárních vztahů a gnoseologických postupů jednotlivých věd. Dokáže samostatně vyhledávat a zpracovávat informace z odborné literatury, je schopen funkčně využívat fondů knihoven. K těmto účelům také uživatelsky zvládne výpočetní techniku. Samozřejmou součástí úrovně absolventa je široký kulturní rozhled, zejména v literatuře, získaný jak v rámci výuky, tak především díky samostatným kulturním zájmům. Ve svých morálních postojích vychází absolvent ze zásad humanity, demokratizmu, úcty k osobnosti i k názorům partnera v dialogu. Akceptuje etické zásady založené na vlastenectví, hrdosti na národní historii i úctě ke světové kultuře. Za přirozenou součást mravnosti považuje rovněž osobně zodpovědné ekologické postoje. Za nezbytnou součást svého životního stylu považuje vyváženou péči o vlastní tělesnou zdatnost.

o_nas_profil_absolventa

Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce
MgA. Michal Mančík
tel.: +420 539 051 206
E-mail:
konzultace po individuální domluvě

Výchovné poradenství na naší škole obsahuje dvě oblasti – kariérní a pedagogicko- psychologické poradenství.
V oblasti karierního poradenství spočívá práce výchovného poradce v poskytování informací možnostech studia na vysoké škole a o podmínkách přijímání. V oblasti kariérního poradenství metodicky vede třídní učitele.
Do oblasti pedagogicko-psychologického poradenství spadá práce se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, dále pak poskytování konzultací studentům, kteří se ocitají ve složité životní situaci a jejich případné nasměrování do odborných pracovišť. Nedílnou součástí je spolupráce s pedagogickými poradnami a SPC.

Školní metodik prevence
Mgr. Radim Laco
tel.: +420 539 051 202
E-mail:
konzultace po individuální domluvě

Školní metodik prevence vykonává ve škole činnosti metodické a koordinační, činnosti informační a činnosti poradenské. Hlavní náplní těchto činností je realizace aktivit zaměřených na prevenci různých forem rizikového chování, dále pak aktivit zaměřených na podporu integrace. Školní metodik se ve spolupráci s výchovným poradcem a ostatními pedagogickými pracovníky snaží včas podchytit projevy rizikového chování studentů, dále pak připravuje podmínky pro integraci studentů se specifickými poruchami chování.
Školní metodik spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy zabývajícími se problematikou prevence rizikového chování.

Koordinátorka školního poradenského pracoviště, zástupkyně školy
Mgr. Doubravka Matušková
tel.: +420 539 051 202
E-mail:
konzultace po individuální domluvě

Vykonává činnosti konzultační a poradenské pro individuální zájemce, jimiž mohou být žáci, pedagogové i rodiče. Spolupracuje s výchovným poradcem a školním metodikem prevence také v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství se zaměřením na studenty se zdravotními potížemi. Koordinuje, řídí a dohlíží na činnost ŠPP.

o_nas_skolni_poradenske_pracoviste

Školné

Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o. jako nestátní škola uzavírá se zákonnými zástupci studentů Smlouvu o studiu. Na jejím základě vybírá školné. Jeho výše je pro školní rok 2022/2023 stanovena na 25 000 Kč, splatných ve dvou splátkách (10 000 a 15 000 Kč).

Číslo bankovního účtu: 27-7188890237/0100
IBAN: CZ6801000000277188890237
SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX

o_nas_skolne

Dokumenty školy

Úřední deska je dostupná přes aplikaci EduPage
Přejít na úřední desku

 
Výroční zprávy jsou dostupné přes aplikaci EduPage
Přejít na Výroční zprávy

 
Inspekční zprávy jsou dostupné na stránkách České školní inspekce
Přejít na Inspekční zprávy

 
Školský rejstřík je dostupný na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (zadejte REDIZO 600013693)
Přejít na Rejtřík škol

 
Obchodní rejstřík je dostupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti
Přejít na Obchodní rejstřík

o_nas_uredni_deska