Naše škola

Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o. zahájilo svoji činnost 2. září roku 2002 jako nástupce prvního soukromého gymnázia v Brně – Akademického gymnázia pod jménem Gymnázium Hády. Bylo obnoveno jako všeobecné gymnázium se sportovním zaměřením, s myšlenkou poskytnout talentovaným sportovcům možnost gymnaziálního studia tak, aby se skloubila jejich sportovní aktivita se studiem. Hned v dalším roce Gymnázium Hády získalo akreditaci k otevření nového oboru: gymnázium – tělesná výchova. Od tohoto roku byly na gymnáziu v ročníku vždy dvě třídy – tělovýchovná pro talentované sportovce a všeobecná, ve které je posílena výuka společenských věd. V obou třídách byla oproti generalizovanému učebnímu plánu posílena výuka jazyků, zejména anglického. V roce 2006 složili maturitní zkoušku první studenti. Od 1. září 2007 byl Gymnáziu Hády MŠMT zařazen do rejstříku škol další obor: gymnázium – tělesná výchova – šestileté studium. Po roce příprav tak mohla škola ve školním roce 2008/2009 vedle dvou prvních ročníků otevřít i první ročník šestiletého gymnázia – primu. V roce 2016 se po skončení školního roku přestěhovala škola do Králova Pole a změnilo jméno na Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o. Nová budova nás posunula do centra Brna a otevřela prostor pro otevření nových moderních učeben. Současně došlo ke sloučení obou ŠVP (Prostě jinak…) do jednoho (In altum evolare), který vychází z původního všeobecného gymnázia, ale ve kterém se mohou studenti se zájmem o tělesnou výchovu profilovat v rámci volitelných předmětů stejně, jako v původním ŠVP Gymnázium – tělesná výchova. Důraz je nadále kladen hlavně na humanitní vzdělávání a jazyky, současně se zaměřujeme na rozvoj sociálních kompetencí našich studentů.

o_nas_nase_skola

Profil absolventa

Absolvent Gymnázia Mojmírovo náměstí je připraven pro studium na vysokých školách. Během studia získá velmi dobrý všeobecný přehled ve všech vědních oborech. Absolvent Gymnázia Mojmírovo náměstí ovládá aktivně dva cizí jazyky, osvojí si dobrý standard přírodovědných disciplín, zejména s důrazem na pochopení interdisciplinárních vztahů a gnoseologických postupů jednotlivých věd. Dokáže samostatně vyhledávat a zpracovávat informace z odborné literatury, je schopen funkčně využívat fondů knihoven. K těmto účelům také uživatelsky zvládne výpočetní techniku. Samozřejmou součástí úrovně absolventa je široký kulturní rozhled, zejména v literatuře, získaný jak v rámci výuky, tak především díky samostatným kulturním zájmům. Ve svých morálních postojích vychází absolvent ze zásad humanity, demokratizmu, úcty k osobnosti i k názorům partnera v dialogu. Akceptuje etické zásady založené na vlastenectví, hrdosti na národní historii i úctě ke světové kultuře. Za přirozenou součást mravnosti považuje rovněž osobně zodpovědné ekologické postoje. Za nezbytnou součást svého životního stylu považuje vyváženou péči o vlastní tělesnou zdatnost.

o_nas_profil_absolventa

Školné

Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o. jako soukromá škola uzavírá se zákonnými zástupci studentů Smlouvu o studiu. Na jejím základě vybírá školné. Jeho výše je pro školní rok 2019/2020 stanovena na 20 000 Kč, splatných ve dvou splátkách (8 000 a 12 000 Kč).

Číslo bankovního účtu: 27-7188890237/0100
IBAN: CZ6801000000277188890237
SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX

o_nas_skolne

Dokumenty školy

Úřední deska je dostupná přes aplikaci EduPage
Přejít na úřední desku

 
Výroční zprávy jsou dostupné přes aplikaci EduPage
Přejít na Výroční zprávy

 
Inspekční zprávy jsou dostupné na stránkách České školní inspekce
Přejít na Inspekční zprávy

 
Školský rejstřík je dostupný na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (zadejte REDIZO 600013693)
Přejít na Rejtřík škol

 
Obchodní rejstřík je dostupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti
Přejít na Obchodní rejstřík

o_nas_uredni_deska