Co na Mojmíráku získáte

(a nikdy neztratíte)

Gymnázium, které studenty připraví do života

Skutečná inteligence je všestranná – proto naše studenty vybavíme nejen teoretickými gymnaziálními znalostmi, ale také inovativními a kreativními metodami práce a sociálními dovednostmi. V soukromém školství máme za sebou tři desetiletí vývoje. Tato zkušenost nám umožnila dospět ke koncepci vzdělávání, která je všestranná, moderní a rozvíjí osobnost jako celek. Do profilových předmětů našeho gymnázia patří obory, jako je rétorika, dramatická výchova či mediální výchova. Díky tomu naši absolventi v životě lépe zvládají komunikaci u zkoušek, pohovorů a v profesích, v nichž se náležitý projev očekává.

Podporujeme kreativitu a invenci

Kreativitu uplatňují naši studenti v uměleckých předmětech a mediální výchově. Vytvářejí školní časopis, vystavují své práce, podílejí se na obsahu sociálních sítí školy. Pracujeme s projektovým vyučováním – jedno téma prolíná více předměty. Studenti se do projektů zapojují vlastním nápadem – ten zpracují od vyhledání zdrojů a faktů až k prezentaci.

mojmírak_jazyky_humanitní studia_zájmová profilace_moderní vybavení

Tělocvik jako volitelný sport

Studenti si v hodinách tělesné výchovy mohou vybrat mezi míčovými hrami, stolním tenisem, posilovnou nebo body mind cvičením. Pokud je nabídka neoslovuje, nabízíme místo běžných hodin tělocviku v odpoledních a večerních hodinách možnost kurzů úpolových sportů a plavání. Studenti mohou po celou dobu studia zůstat u jednoho sportu, nebo ho lze po půlroce měnit.

Máme partnerský a otevřený přístup

Náš tým je dlouhodobě stabilní – naši pedagogové jsou lidé, kteří sami hledali alternativu klasického vzdělávání a těší je inovativní metody práce. S rodiči ani studenty nejednáme z pozice moci, ale vysvětlujeme a nasloucháme.

mojmírak_jazyky_humanitní studia_zájmová profilace_moderní vybavení

V cizích jazycích uvidíte přesvědčivé výsledky

Studenty dělíme do menších skupin podle skutečné úrovně jejich znalostí. Kdykoli přitom mohou postoupit do skupiny s vyšší náročností. Méně pokročilí tak nejsou zklamáni, že nestačí tempu, naopak zdatnější neustrnou ve znalostech a pokračují rychleji. Kromě maturity připravujeme také na absolvování FCE, CAE a tyto zkoušky zprostředkováváme. Studenti jsou tak po jazykové stránce připraveni na případné studium v zahraničí. Certifikovaná zkouška je zvýhodní také na pracovním trhu. Do výuky němčiny zařazujeme prvky nové německé metody Explorium (učení formou samostatného zkoumání). Španělský jazyk vyučuje lektor s certifikátem CELTA a setkávají se také s rodilým mluvčím. Studenty podporujeme při přípravě na certifikace Zertifikat Deutsch pro němčinu a DELE pro španělštinu.

Pomáháme nalézt budoucí obor

V nižších ročnících se studenti věnují sebepoznání, skupinové a týmové spolupráci, naučí se zásadám práce s informacemi a kritickému myšlení v souvislostech. Ve vyšších ročnících si pak vybírají předměty a semináře, které prohloubí jejich oborovou orientaci. Jsou proto úspěšní v přijímacím řízení a studiu na humanitních, ale také přírodovědných a technických oborech i medicíně.

mojmírak_jazyky_humanitní studia_zájmová profilace_moderní vybavení

Vize

Otevřené vzdělávání

Vize a cíl vzdělávání

Je potřeba, abychom jako jednotlivci, ale také jako celá společnost dokázali obstát v rozkolísaném světě, plném nejistoty a změn. Toho dokážeme jedině tím, že budeme schopni čelit novým podmínkám, vnitřní integritou založenou na silných morálních hodnotách a vzájemnou soudržností.

Přešli jsme proto od rigidního způsobu vzdělávání ke vzdělávání otevřenému, které mnohem pružněji reaguje na dynamicky se měnící společnost a její technologickou vybavenost, vykročil ze systému nepružného vzdělávání na cestu školy nového typu, kdy tvořivost a vlastní přístup studentů vítězí nad mechanickým osvojováním faktů nevyužitelných v měnící se společnosti.

mojmírak_jazyky_humanitní studia_zájmová profilace_moderní vybavení

Školní poradenské pracoviště

Prevence a poradenství

Kariérní a pedagogicko-psychologické poradenství.

Kariérní poradenství nabízí studentům prostřednictvím třídního učitele a výchovného poradce aktuální informace o přijímacím řízení a nabídce oborů. Součástí je také podpora při profesní a oborové profilaci. Pedagogicko-psychologické poradenství poskytuje oporu studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Využívají jej také studenti ve složité životní situaci, které případně mohou naši poradci nasměrovat na další odborné pracoviště.

Výchovný poradce
MgA. Michal Mančík
tel.: +420 539 051 206
e-mail: mancik@mojmirak.cz

mojmírak_jazyky_humanitní studia_zájmová profilace_moderní vybavení

Metodik prevence

Školní metodik prevence se zaměřuje na prevenci a včasné podchycení rizikového chování a podporu integrace studentů se specifickými potřebami. Jeho úlohou je pořádat preventivní programy, a to ve spolupráci s učiteli, výchovným poradcem i orgány státní správy a samosprávy, které se touto problematikou zabývají.

Školní metodik prevence, zástupce ředitelky školy
Mgr. Radim Laco
tel.: +420 539 051 202
e-mail: laco@mojmirak.cz

mojmírak_jazyky_humanitní studia_zájmová profilace_moderní vybavení

Koordinátorka školního poradenského pracoviště

Poskytuje individuální konzultace v oblasti výchovného poradentství rodičům i studentům. Koordinuje, řídí a dohlíží na činnost ŠPP.

Koordinátorka školního poradenského pracoviště, ředitelka školy
Mgr. Doubravka Matušková
tel.: +420 539 051 202
e-mail: matuskova@mojmirak.cz

mojmírak_jazyky_humanitní studia_zájmová profilace_moderní vybavení

Historie školy

Nestátní gymnázium – s dlouhou tradicí, inovativním pojetím výuky a chápavým přístupem ke studentům

Historie školy

Historie prvního soukromého gymnázia v Brně se začala psát v roce 1991. Současný emeritní ředitel Petr Holeček s týmem osobností, které se chtěly podílet na vzniku soukromého vzdělávání u nás, otevřel Akademické gymnázium. Škola od samotného počátku nabízela alternativu klasického vzdělávacího konceptu – studenti byli vedeni ke svobodnému sebevyjádření, osobnostnímu rozvoji a zároveň skutečnému porozumění učivu. Po prvním roce pronájmu CVČ Lužánky se Akademické gymnázium přestěhovalo do historické školní budovy na Mojmírově náměstí, kde působilo nádherných osm let. Na ně navázala čtrnáctiletá éra Gymnázia Hády, které se zaměřovalo na výchovu a vzdělávání sportovních talentů. V roce 2016 se škola vrátila ke svým akademickým kořenům a také na své původní místo v Králově Poli – působí zde pod názvem Gymnázium Mojmírovo náměstí, neoficiálně též „Mojmírák“. V září 2021 oslavila škola 30 let svého trvání.

mojmírak_jazyky_humanitní studia_zájmová profilace_moderní vybavení

Dokumenty školy

Dokumenty a informace.

Školní vzdělávací program je dostupný přes aplikaci EduPage
Přejít na ŠVP

Úřední deska je dostupná přes aplikaci EduPage
Přejít na Úřední desku

Výroční zprávy jsou dostupné přes aplikaci EduPage
Přejít na Výroční zprávy

Inspekční zprávy jsou dostupné na stránkách České školní inspekce
Přejít na Inspekční zprávy

Školský rejstřík je dostupný na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (zadejte REDIZO 600013693)
Přejít na Rejtřík škol

Obchodní rejstřík je dostupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti
Přejít na Obchodní rejstřík

mojmírak_jazyky_humanitní studia_zájmová profilace_moderní vybavení

Školné

Pro školní rok 2023/2024.

Informace ke školnému

Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o. jako nestátní škola uzavírá se zákonnými zástupci studentů Smlouvu o studiu. Na jejím základě vybírá školné. Jeho výše je pro školní rok 2023/2024 stanovena pro nové studenty 1. ročníku na 27 000 Kč, splatných ve dvou splátkách. Stávajícím studentům zůstává školné ve stejné výši.

mojmírak_jazyky_humanitní studia_zájmová profilace_moderní vybavení