Poznejte Mojmírák

Nikdo nechce kupovat zajíce v pytli. Pokud máte zájem o studium na našem gymnáziu, určitě využijte možnosti poznat naše pedagogy, promluvit si se stávajícími studenty a poznat prostředí, ve kterém budete trávit příští čtyři roky. Využijte proto některou z následujících možností:

 

Veletrh středních škol

 • Mojmírák bude mít i na letošním veletrhu svůj stánek, ve které se setkáte s pedagogy i studenty. V letošním roce se bude veletrh konat 22. a 23. listopadu. Čislo stánku, kde nás najdete, vám upřesníme.

Den otevřených dveří

 • V letošním školním roce se bude den otevřených dveří konat ve středu 4. prosince.
 • Proběhne v odpoledních hodinách, protože nechceme narušovat výuku stávajících studentů.
 • Máte možnost prohlédnout celou budovu a promluvit si s ředitelem školy, s vyučujícími jednotlivých předmětů i se studenty, kteří Vás budou po škole provádět.
 • Můžete využít některou ze vzdělávacích aktivit, které budou ve škole probíhat.

Individuální návštěvy školy

 • Pokud Vám utečou obě výše uvedené možnosti, můžete nás po předchozí telefonické domluvě navštívit v průběhu školního roku. Rádi Vám odpovíme na Vaše otázky a ukážeme školu (kromě učeben, ve kterých bude aktuálně probíhat výuka).
poznejte_mojmirak

Přijímací řízení

Přihláška ke stažení

Přihlášku nám můžete poslat nebo přinést kdykoli. Nejzazší termín odevzdání přihlášky řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení je do 1. března 2020.

Přihláška ke stažení
 

Pro školní rok 2020/2021 otevíráme dvě třídy oboru 7941K/41 Gymnázium (čtyřleté studium), ke studiu přijímáme
do 1. ročníku 40 uchazečů.

Přijímací zkoušky proběhnou formou Jednotných přijímacích zkoušek (dále jen JPZ) organizovaných CERMATem. Termíny konání JPZ pro 4letá gymnázia budou stanoveny MŠMT po skončení vládních opatření. Upozorňujeme, že v letošním roce bude v prvním kole přijímacího řízení jen jeden termín, a to na škole, která je na přihlášce uvedena jako první v pořadí.

Škola neorganizuje vlastní přijímací zkoušky.

 

Kritéria pro přijetí ke studiu do 1. ročníku školního roku 2020/2021 Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o. 1. kolo

Pořadí uchazečů o přijetí v prvním kole je stanoveno podle součtu bodů získaných za:

 • jednotné přijímací zkoušky JPZ 2020 (max. 100 bodů, 50 za každou zkoušku tak, jak je stanoví CERMAT),
 • studijní výsledky ve vybraných předmětech (ČJ, Ma, AJ, Dě) na konci 8. ročníku základního vzdělávání (max. 20 bodů – 5 bodů za hodnocení výborný v každém předmětu).
 • Úspěšná účast, popř. čelní umístění v soutěžích (předmětové olympiády Ma, Fy, Che, Bi, Cizí jazyk apod.). Nejméně je hodnoceno úspěšné řešitelství v krajském kole (3 body), nejvyšší bodový zisk (5 bodů) je možné získat za vítězství v celorepublikovém kole či na soutěži srovnatelné úrovně (max. celkový zisk je 10 bodů). Počítá se umístění v posledních 2 letech.
 • Certifikát o složení jazykové zkoušky z cizího jazyka na úrovni B1 či lepší (B1 – 1 bod, B2 – 2 body, C1 – 3 body, C2 – 4 body).

Maximální možný bodový zisk za kritéria 2—4 je 50 bodů.

 

Kritériem úspěšného složení přijímacích zkoušek je získání zároveň:

 • minimálně 25 bodů v testech JPZ z Českého jazyka a literatury (pokud je koná),
 • minimálně 20 bodů v testech JPZ z Matematiky.

V případě, kdy stejného celkového počtu bodů dosáhne více uchazečů, dostává při přijetí ke studiu přednost uchazeč:

 • s větším počtem bodů získaných za součet obou testů JPZ,
 • v případě, že není možno rozhodnout podle kritéria 1) dostane přednost uchazeč s větším počtem bodů za studijní výsledky,
 • v případě, že není možno rozhodnout ani podle kritéria 2), bude o výsledku rozhodnuto losem.

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ve spolupráci s CERMATEM pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení nebude obsahovat výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Pro přijetí ke studiu na škole musí uchazeč splnit všechny předpoklady stanovené právními předpisy, zejména školským zákonem a jeho prováděcími předpisy.

prijimaci_rizeni

Obecné informace o přijímacím řízení do 1. ročníku středních škol

Přijímání žáků na střední školy bude realizováno podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách v platném znění.

Obecné informace o přijímacím řízení do 1. ročníku středních škol jsou dostupné přes aplikaci EduPage
Přejít k obecným informacím…

obecne_info_prijimaci_rizeni