Přijďte na návštěvu

Nejlépe s budoucí studentkou nebo studentem

Sjednejte si schůzku

Výběr školy je důležitý životní krok a my si uvědomujeme, že osobní dojem při něm hraje zásadní roli. Je pravděpodobné, že máte spoustu otázek a obav. Proto si s námi můžete dohodnout schůzku a přijít se podívat – rádi vás provedeme školou a ukážeme vám naši práci zblízka.

Schůzku si můžete dohodnout osobně s ředitelkou školy

Přejít na kontakty

Pořádáme také dny otevřených dveří

Provázet vás budou přímo naši studenti, ukážou vám vybavení školy a rádi vás zasvětí do tajů zdejšího studia. Můžete se seznámit s pedagogy, zažijete atmosféru naší školy a poznáte lidi, kteří budou nejbližší čtyři roky patřit do života budoucího studenta či studentky.

Den otevřených dveří se koná 13. ledna 2024 od 9 do 17 hodin.

mojmirak_virtualni_prohlidkaVirtuální prohlídka
mojmírak_jazyky_humanitní studia_zájmová profilace_moderní vybavení

Od září 2023 přecházíme na nový ŠVP

Individuální zaměření a profilaci studentů jsme ukotvili také v našem novém ŠVP, který přejde v platnost pro studenty nastupující do 1. ročníku ve školním roce 2023/2024. Od předchozího se liší rozdělením studia na dvě období. První dva ročníky jsou zaměřeny všeobecně, aby si studenti mohli zkusit všechny směry, kterými by se mohli vyvíjet. Další dva roky už se ubírají zvoleným směrem s ohledem na maturitu a další studium. Ve výrazně větší míře než dosud budeme pracovat s integrací předmětů a pravidelnou projektovou výukou. Výrazněji se také zaměříme na osobnostně-sociální rozvoj studentů.

Skladbu předmětů v jednotlivých ročnících můžete prohlédnout zde:

Přejít na ŠVP
mojmírak_jazyky_humanitní studia_zájmová profilace_moderní vybavení

Profil absolventa

Obstojí v dnešním i budoucím světě

Náš absolvent

Z naší školy vychází studenti, kteří jsou připraveni obstát v dnešním i v budoucím světě.

 
 • Umí reagovat na změny a využívat nové technologie. Má kontakt s realitou, kterou vědomě utváří a proaktivně přichází s novými nápady a možnostmi, jak tvořit (nejen svoji) lepší budoucnost.
 • Je si vědom své jedinečnosti, staví na svých silných stránkách, má pevný vnitřní morální a hodnotový základ a je schopen přebírat zodpovědnost za své vlastní činy a rozhodnutí.
 • Umí kriticky myslet, ověřovat informace, argumentovat a svoje závěry vhodně prezentovat. Není ovládán sociálními sítěmi a virtuální realitou.
 • Upevnil a propojil si základní znalosti o společnosti a přírodě a v oblastech, které si sám vybral, si znalosti prohloubil v míře potřebné pro vysokoškolské studium.
 • Přispívá k vytváření hodnotných mezilidských vztahů, efektivně spolupracuje s ostatními a umí společnou práci řídit.
Profil absolventa

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

do 1. ročníku školního roku 2024/2025

Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o.

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o., se sídlem: Gymnázium Mojmírovo náměstí 57/10, Královo Pole, 612 00 Brno, vyhlašuje podle § 60 a následujících zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění a v souladu s vyhláškou číslo 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v aktuálním znění

první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku.

Pro školní rok 2024/2025 otevíráme tři třídy oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium), ke studiu přijímáme do 1. ročníku 70 uchazečů.

Přihláška ke studiu

Přihlášku podávají zákonní zástupci mezi 1. a 20. únorem a to buď:

 • elektronicky v digitálním přihlašovacím systému (DIPSY) nebo
 • dodají škole formou výpisu ze systému DIPSY nebo
 • dodají škole na tiskopisu MŠMT.

Podrobné informace o systému přijímacího řízení a přístup do DIPSY naleznete na www.prihlaskynastredni.cz.

Uchazeč, který podává přihlášku do více oborů středního vzdělání, uvede na všech přihláškách obory středního vzdělání v tomtéž pořadí. Pořadí uvedené v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru středního vzdělání.

Součástí přihlášky jsou i

 • čestné prohlášení podávající osoby, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahem
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření (jen uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami),
 • žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka podle § 20 odst. 4 školského zákona a doklad prokazující splnění podmínek pro prominutí, pokud uchazeč o toto prominutí žádá,
 • žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v jazyce národnostní menšiny, jde-li o uchazeče, na kterého se vztahuje § 4, a doklad prokazující splnění podmínek pro podání žádosti; součástí žádosti je údaj, ve kterém termínu uchazeč žádá o konání zkoušky v jazyce národnostní menšiny, případně údaj, že žádá o konání v obou termínech,
 • údaj o základní škole, ve které se uchazeč naposledy vzdělával.

Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.

Součástí přihlášky jsou dále doklady prokazující splnění kritérií přijímacího řízení vyhlášených ředitelem školy:

 • kopie výsledkové listiny nebo diplomu ze soutěže uvedené v kritériu 4. (viz níže),
 • kopie certifikátu o složení jazykové zkoušky z cizího jazyka uvedené v kritériu 5.

Organizace přijímacího řízení

Přijímací zkoušky proběhnou formou

 • jednotných přijímacích zkoušek (dále jen JPZ) organizovaných CERMATem a
 • školních přijímacích zkoušek (dále též ŠPZ).

Termíny

 • JPZ pro 4letá gymnázia jsou stanoveny na 12. a 15. dubna 2024.
 • Školní přijímací zkouška se bude konat od 15. března do 23. dubna 2024.

Obsahem školních přijímacích zkoušek bude:

 • Vypracování portfolia, jehož součástí je motivační dopis. Portfolio nám umožní lépe poznat uchazeče jako jedinečnou osobu, jeho zájmy, mimoškolní aktivity, dovednosti a přístupy k práci. Uchazeč si ho zpracuje doma a dodá do školy do 1. 3. 2024. Forma portfolia je volná, záleží na kreativitě uchazeče.
 • Osobní setkání ve škole, které se skládá z týmové aktivity a na ni navazujícího pohovoru. Obsahem pohovoru bude reflexe portfolia a proběhlé aktivity.

Požadavky ke školní části přijímacích zkoušek najdete na odkaze níže.
Přejít na požadavky

Kritéria pro přijetí ke studiu do 1. ročníku školního roku 2024/2025

Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o. 1. kolo

Složení/nesložení přijímacích zkoušek

Kritériem úspěšného složení přijímacích zkoušek je současně

 • hodnocení v testech JPZ
  • buď minimálně 25 bodů z Českého jazyka a literatury (pokud je koná) a zároveň minimálně 20 bodů z Matematiky,
  • nebo minimálně 45 bodů v jednom z testů,
 • vykonání školní přijímací zkoušky

Stanovení pořadí uchazečů

Pořadí uchazečů o přijetí v prvním kole je stanoveno podle součtu bodů získaných za:

 1. Jednotné přijímací zkoušky JPZ 2024 (max. 100 bodů, 50 za každou zkoušku tak, jak je stanoví CERMAT).
 2. Školní přijímací zkoušky (max. 40 bodů, 10 za domácí přípravu a 30 za pohovor)
 3. Studijní výsledky na konci 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základního vzdělávání (max. 5 bodů). Body jsou určeny na základě aritmetického průměru studijních průměrů za obě sledované pololetí a přiděleny podle následující tabulky:
Aritmetický průměr Body
1,0 a 1,1 5
1,2 4
1,3 3
1,4 2
1,5 1

Pozn: aritmetický průměr se zaokrouhluje na desetiny.

 1. Úspěšnou účast, popř. čelní umístění v soutěžích (předmětové olympiády Ma, Fy, Che, Bi, Cizí jazyk; umělecká činnost apod., nepočítá se umístění ve sportovních soutěžích). Body se udělují za umístění v okresních a vyšších kolech soutěží ve školním roce 2022/2023 a 2023/2024 doložených do 26. 4. 2024. Součet bodů za umístění ve všech soutěžích může činit maximálně 10 bodů, z různých kol stejné soutěže se započítává jen nejlepší umístění. Bodování:

Umístění v soutěži

Kolo soutěže: 1. místo 2. místo 3. místo Úspěšný řešitel
krajské
a vyšší
6 5 4 3
okresní 4 3 2 1
 1. Certifikát o složení jazykové zkoušky z cizího jazyka na úrovni B1 či lepší (B1 – 2 body, B2 – 4 body, C1 – 7 body, C2 – 10 bodů, v daném jazyce se vždy počítá nejvyšší dosažená úroveň), nevztahuje se na uchazeče, u nichž jde o rodný jazyk. Max. celkový zisk je 10 bodů (1). Certifikát je nutné doložit do 26. 4. 2024.

V případě, kdy stejného celkového počtu bodů dosáhne více uchazečů, dostává při přijetí ke studiu přednost uchazeč podle následujících kritérii:

 1. s větším počtem bodů získaných za součet obou testů JPZ;
 2. v případě, že není možno rozhodnout podle kritéria 1., dostane přednost uchazeč s větším počtem bodů za ŠPZ;
 3. v případě, že není možno rozhodnout podle kritéria 1. ani 2., dostane přednost uchazeč s větším počtem bodů za studijní výsledky;
 4. v případě, že není možno rozhodnout podle kritéria 1., 2. ani 3., dostane přednost uchazeč s větším počtem součtu bodů za úspěchy v soutěžích a jazykové certifikáty;
 5. v případě, že není možno rozhodnout ani podle kritéria 1., 2., 3. ani 4., bude o výsledku rozhodnuto losem.

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ve spolupráci s CERMATEM pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení nebude obsahovat výsledek testu z českého jazyka a literatury (§26 vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání). Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60i odst. 3 školského zákona.

(1) Není možné současně započítat body za úspěch v soutěži v cizím jazyce a současně certifikát ze stejného jazyka. Započítá se pouze ten výkon, který představuje více bodů.

Pro přijetí ke studiu na škole musí uchazeč splnit všechny předpoklady stanovené právními předpisy, zejména školským zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Doklady potřebné k nastoupení studia

Předpokladem přijetí uchazeče ke studiu na Gymnázium Mojmírovo náměstí je:

 • doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky při přijímání do 1. ročníku čtyřletého studijního cyklu (do 17. roku věku podle § 36 odst. 1 školského zákona) podle § 59 školského zákona; dokládá se, že uchazeč splnil povinnou školní docházku v délce 9 let (počítají se i roky vzdělávání v zahraničí nebo při individuálním vzdělávání žáka), případně při ukončení povinné školní docházky v zahraniční škole v 8. ročníku,
 • dodání potvrzení k pobytu u cizince (§ 20 odst. 3 školského zákona).

Výše uvedené předpoklady jsou nezbytné k tomu, aby se uchazeč stal žákem Gymnázia Mojmírovo náměstí s.r.o., a musí být splněny nejpozději k 1. 9. 2024.

mojmírak_jazyky_humanitní studia_zájmová profilace_moderní vybavení

Obecné informace

Obecné informace o přijímacím řízení do 1. ročníku středních škol

Obecné informace o přijímacím řízení do 1. ročníku středních škol

Přijímání žáků na střední školy bude realizováno podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlášky č. 422/2023 Sb.o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v platném znění.

Přejít k obecným informacím…

Obecné informace o přijímacím řízení do 1. ročníku středních škol jsou dostupné na stránkách zřízených MŠMT.

mojmírak_jazyky_humanitní studia_zájmová profilace_moderní vybavení