Poznejte Mojmírák

Nikdo nechce kupovat zajíce v pytli. Pokud máte zájem o studium na našem gymnáziu, určitě využijte možnosti poznat naše pedagogy, promluvit si se stávajícími studenty a poznat prostředí, ve kterém budete trávit příští čtyři roky. Využijte proto některou z následujících možností:

Prohlídka školy

Děkujeme za Váš zájem o studium na našem gymnáziu. Pokud nechcete čekat na náš tradiční den otevřených dveří, je možné se telefonicky domluvit na individuální prohlídce školy.

Den otevřených dveří

 • V letošním školním roce se bude den otevřených dveří konat 1. února 2023.
 • Proběhne v odpoledních hodinách, protože nechceme narušovat výuku stávajících studentů.
 • Máte možnost prohlédnout si celou budovu a promluvit si s ředitelkou školy, s vyučujícími jednotlivých předmětů i se studenty, kteří Vás budou po škole provádět.
prijimaci_rizeni

Přijímací řízení

Pro školní rok 2023/2024 budeme otevírat dvě třídy oboru 7941K/41 Gymnázium (čtyřleté studium), ke studiu přijmeme do 1. ročníku 51 uchazečů. Podrobnější informace zveřejníme do konce ledna 2023.

Vyhlášení druhého kola

Ředitel Gymnázia Mojmírovo náměstí s.r.o. (dále GMN) vyhlašuje od 17. května 2022 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) pro školní rok 2022/2023.
Ve druhém kole nabízí GMN uchazečům 10 volných míst.

Přihlášky můžete podávat od 17. 5. do 24. 5. 2022 a to vždy osobně v čase 8-10 a 14-16 hodin.

 

Přihláška ke stažení.
Na odkaze níže stáhnete přihlášku.

Stáhnout přihlášku
 

Studijní výsledky je nutné doložit kopií vysvědčení z 8. a 9. třídy případně výpisem známek potvrzeným ZŠ.

Výsledky JPZ je nutné doložit výpisem výsledků didaktických testů. Výpis některé školy zasílají uchazečům emailem. Pokud tomu tak ve vašem případě není, je o něj potřeba požádat školu, na které uchazeč JPZ konal (je součástí spisu). V případě, že uchazeč v prvním kole JPZ nekonal, bude konat náhradní zkoušku obdobného charakteru, a to 26. 5. 2022 v 8.00 na GMN.

K přijímacímu řízení budou zařazeny jen přihlášky se všemi přílohami.

Vyhlášení výsledků 2. kola proběhne 27. 5. 2022 v odpoledních hodinách na stránkách školy.

Pořadí uchazečů o přijetí ve druhém kole je stanoveno podle součtu bodů získaných za:

 • 1) jednotné přijímací zkoušky JPZ 2022 (max. 100 bodů, 50 za každou zkoušku tak, jak je stanoví CERMAT),
 • 2) studijní výsledky na konci druhého pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku základního vzdělávání (max. 5 bodů). Body jsou určeny na základě aritmetického průměru studijních průměrů za obě sledované pololetí a přiděleny podle následujících průměrů (průměry se zaokrouhlují na desetiny):
 • aritmetický průměr 1,0 a 1,1 – body 5
  aritmetický průměr 1,2 – body 4
  aritmetický průměr 1,3 – body 3
  aritmetický průměr 1,4 – body 2
  aritmetický průměr 1,5 – body 1

 • 3) úspěšná účast, popř. čelní umístění v soutěžích (předmětové olympiády Ma, Fy, Che, Bi, Cizí jazyk, umělecká činnost apod.). Nejméně je hodnoceno úspěšné řešitelství v městském kole (3 body), v krajském kole (4 body), nejvyšší bodový zisk (5 bodů) je možné získat za vítězství v celorepublikovém kole či na soutěži srovnatelné úrovně (max. celkový zisk je 5 bodů). Počítá se umístění v posledních 3 letech a nejvyšší úspěšné kolo v daném ročníku soutěže.
 • 4) certifikát o složení jazykové zkoušky z cizího jazyka na úrovni B1 či lepší (B1 – 2 body, B2 – 4 body, C1 – 7 bodů, C2 – 10 bodů, v daném jazyce se vždy počítá nejvyšší dosažená úroveň), nevztahuje se na uchazeče, u nichž jde o rodný jazyk. Maximální bodový zisk je 10 bodů.
 • 5) mimoškolní aktivity – za každou mimoškolní aktivitu (kroužky, sportovní oddíly, skaut, dobrovolnická činnost) prokázanou potvrzením od příslušené organizace o účasti v délce minimálně dvou let, případně odpovídajícím portfoliem, může uchazeč obdržet 2 body, max. celkový zisk za toto kritérium je 10 bodů.

Maximální možný bodový zisk za kritéria, která nezahrnují výsledky JPZ, je 30 bodů.

Kritériem úspěšného složení přijímacích zkoušek je získání :

 • buď minimálně 25 bodů v testech JPZ z Českého jazyka a literatury (pokud je koná), a zároveň minimálně 17 bodů v testech JPZ z Matematiky,
 • nebo minimálně 45 bodů v jednom z testů JPZ.

V případě, kdy stejného celkového počtu bodů dosáhne více uchazečů, dostává při přijetí ke studiu přednost uchazeč:

 • s větším počtem bodů získaných za součet obou testů JPZ,
 • v případě, že není možno rozhodnout podle kritéria 1), dostane přednost uchazeč s větším počtem bodů za studijní výsledky (kritérium 2),
 • v případě, že není možno rozhodnout podle kritéria 1) ani kritéria 2), dostane přednost uchazeč s větším počtem bodů za součet kritérií 3), 4) a 5),
 • v případě, že není možno rozhodnout ani podle kritéria 3), 4) a 5), bude o výsledku rozhodnuto losem.
mojmirak_vysledky_prvniho_kola

Výsledky druhého kola

Výsledky 2. kola přijímacího řízení naleznete na odkaze níže.

Zobrazit výsledky

Obecné informace o přijímacím řízení do 1. ročníku středních škol

Přijímání žáků na střední školy bude realizováno podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách v platném znění.

Obecné informace o přijímacím řízení do 1. ročníku středních škol jsou dostupné přes aplikaci EduPage

Přejít k obecným informacím…

obecne_info_prijimaci_rizeni