Poznejte Mojmírák

Nikdo nechce kupovat zajíce v pytli. Pokud máte zájem o studium na našem gymnáziu, určitě využijte možnosti poznat naše pedagogy, promluvit si se stávajícími studenty a poznat prostředí, ve kterém budete trávit příští čtyři roky. Využijte proto některou z následujících možností:

Prohlídka školy

Děkujeme za Váš zájem o studium na našem gymnáziu. Vzhledem k epidemiologickým opatřením není možné uspořádat u nás tradiční den otevřených dveří.

Den otevřených dveří

 • V letošním školním roce se bude den otevřených dveří konat v lednu 2021, pokud to epidemiologická situace dovolí.
 • Proběhne v odpoledních hodinách, protože nechceme narušovat výuku stávajících studentů.
 • Máte možnost prohlédnout si celou budovu a promluvit si s ředitelem školy, s vyučujícími jednotlivých předmětů i se studenty, kteří Vás budou po škole provádět.
poznejte_mojmirak

Přijímací řízení

Pro školní rok 2021/2022 otevíráme dvě třídy oboru 7941K/41 Gymnázium (čtyřleté studium), ke studiu přijímáme do 1. ročníku 56 uchazečů.

Druhé kolo přijímacích zkoušek

Ředitel Gymnázia Mojmírovo náměstí s.r.o. (dále GMN) vyhlašuje od 24. května 2021 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru 7941K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) pro školní rok 2021/2022.
Ve druhém kole nabízí GMN uchazečům 21 volných míst.

Přihlášky můžete podávat v budově gymnázia 24. 5. v čase 14-17 hodin, 25. 5. v čase 9-11 a 14-17 hodin a 26. 5. 2021 v čase 14-17 hodin. Přihlášky nepřijímáme elektronicky. Nerozhoduje čas podání přihlášky.

Studijní výsledky je nutné doložit kopií vysvědčení z 8. a 9. třídy, případně výpisem známek potvrzeným ZŠ.

Výsledky JPZ je nutné doložit výpisem výsledků didaktických testů. Výpis některé školy zasílají uchazečům emailem. Pokud tomu tak ve vašem případě není, je o něj potřeba požádat školu, na které uchazeč JPZ konal (je součástí spisu). V případě, že uchazeč v prvním kole JPZ nekonal, bude konat náhradní zkoušku obdobného charakteru, a to 27. 5. 2021 v 8.00 na GMN.

K přijímacímu řízení budou zařazeny jen přihlášky se všemi přílohami.

Vyhlášení výsledků 2. kola proběhne 27. 5. 2021 v odpoledních hodinách na stránkách školy.

Přihláška ke stažení

Přihláška ke stažení

 

Kritéria pro přijetí ke studiu do 1. ročníku školního roku 2021/2022 Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o. 2. kolo

Pořadí uchazečů o přijetí v druhém kole je stanoveno podle součtu bodů získaných za:

 • 1) jednotné přijímací zkoušky JPZ 2021 (max. 100 bodů, 50 za každou zkoušku tak, jak je stanoví CERMAT),
 • 2) studijní výsledky ve vybraných předmětech (ČJ, Ma, AJ, Dě) na konci prvního pololetí 8. ročníku základního vzdělávání (max. 20 bodů – 5 bodů za hodnocení výborný v každém předmětu).
 • 3) úspěšná účast, popř. čelní umístění v soutěžích (předmětové olympiády Ma, Fy, Che, Bi, Cizí jazyk apod.). Nejméně je hodnoceno úspěšné řešitelství v krajském kole (3 body), nejvyšší bodový zisk (5 bodů) je možné získat za vítězství v celorepublikovém kole či na soutěži srovnatelné úrovně (max. celkový zisk je 10 bodů). Počítá se umístění v posledních 3 letech.
 • 4) certifikát o složení jazykové zkoušky z cizího jazyka na úrovni B1 či lepší (B1 – 4 body, B2 – 6 bodů, C1 – 8 bodů, C2 – 10 bodů).

Maximální možný bodový zisk za kritéria, která nezahrnují výsledky JPZ, je 50 bodů.

Kritériem úspěšného složení přijímacích zkoušek je získání :

 • buď minimálně 25 bodů v testech JPZ z Českého jazyka a literatury (pokud je koná), a zároveň minimálně 20 bodů v testech JPZ z Matematiky,
 • nebo minimálně 45 bodů v jednom z testů JPZ.

V případě, kdy stejného celkového počtu bodů dosáhne více uchazečů, dostává při přijetí ke studiu přednost uchazeč:

 • s větším počtem bodů získaných za součet obou testů JPZ,
 • v případě, že není možno rozhodnout podle kritéria 1) dostane přednost uchazeč s větším počtem bodů za studijní výsledky,
 • v případě, že není možno rozhodnout podle kritéria 1) ani kritéria 2), dostane přednost uchazeč s větším počtem bodů za součet kritérií 3) a 4)
 • v případě, že není možno rozhodnout ani podle kritéria 3) a 4), bude o výsledku rozhodnuto losem.

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ve spolupráci s CERMATEM pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení nebude obsahovat výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Pro přijetí ke studiu na škole musí uchazeč splnit všechny předpoklady stanovené právními předpisy, zejména školským zákonem a jeho prováděcími předpisy.

prijimaci_rizeni

Obecné informace o přijímacím řízení do 1. ročníku středních škol

Přijímání žáků na střední školy bude realizováno podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách v platném znění.

Obecné informace o přijímacím řízení do 1. ročníku středních škol jsou dostupné přes aplikaci EduPage

Přejít k obecným informacím…

obecne_info_prijimaci_rizeni