Přijďte na návštěvu

Nejlépe s budoucí studentkou nebo studentem

Sjednejte si schůzku

Výběr školy je důležitý životní krok a my si uvědomujeme, že osobní dojem při něm hraje zásadní roli. Je pravděpodobné, že máte spoustu otázek a obav. Proto si s námi můžete dohodnout schůzku a přijít se podívat – rádi vás provedeme školou a ukážeme vám naši práci zblízka.

Schůzku si můžete dohodnout osobně s ředitelkou školy

Přejít na kontakty

Pořádáme také dny otevřených dveří

Provázet vás budou přímo naši studenti, ukážou vám vybavení školy a rádi vás zasvětí do tajů zdejšího studia. Můžete se seznámit s pedagogy, zažijete atmosféru naší školy a poznáte lidi, kteří budou nejbližší čtyři roky patřit do života budoucího studenta či studentky.

Den otevřených dveří se koná 1. února 2023 od 16 do 18 hodin.

mojmirak_virtualni_prohlidkaVirtuální prohlídka
mojmírak_jazyky_humanitní studia_zájmová profilace_moderní vybavení

Od září 2023 přecházíme na nový ŠVP

Individuální zaměření a profilaci studentů jsme ukotvili také v našem novém ŠVP, který přejde v platnost pro studenty nastupující do 1. ročníku ve školním roce 2023/2024. Od předchozího se liší rozdělením studia na dvě období. První dva ročníky jsou zaměřeny všeobecně, aby si studenti mohli zkusit všechny směry, kterými by se mohli vyvíjet. Další dva roky už se ubírají zvoleným směrem s ohledem na maturitu a další studium. Ve výrazně větší míře než dosud budeme pracovat s integrací předmětů a pravidelnou projektovou výukou. Výrazněji se také zaměříme na osobnostně-sociální rozvoj studentů.

Skladbu předmětů v jednotlivých ročnících můžete prohlédnout zde:

Přejít na ŠVP
mojmírak_jazyky_humanitní studia_zájmová profilace_moderní vybavení

Přijímací řízení

Školní rok 2023/2024

Přijímací řízení

Pro školní rok 2023/2024 otevíráme dvě třídy oboru 7941K/41 Gymnázium (čtyřleté studium), ke studiu přijímáme do 1. ročníku 52 uchazečů. Přijímací zkoušky proběhnou formou Jednotných přijímacích zkoušek (dále jen JPZ) organizovaných CERMATem. Termíny JPZ pro 4letá gymnázia jsou stanoveny na 13. a 14. dubna 2023. Škola neorganizuje vlastní přijímací zkoušky.

Přihlášky můžete podávat do 1. 3. 2023.
Potvrzení od lékaře na přihlášce nevyžadujeme.

Přihláška ke stažení.
Na odkaze níže stáhnete přihlášku.

Stáhnout přihlášku

Kritéria pro přijetí ke studiu do 1. ročníku školního roku 2023/2024

Pořadí uchazečů o přijetí v prvním kole je stanoveno podle součtu bodů získaných za:

 1. jednotné přijímací zkoušky JPZ 2023 (max. 100 bodů, 50 za každou zkoušku tak, jak je stanoví CERMAT),
 2. studijní výsledky na konci druhého pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku základního vzdělávání (max. 5 bodů). Body jsou určeny na základě aritmetického průměru studijních průměrů za obě sledované pololetí a přiděleny podle následujících průměrů (průměry se zaokrouhlují na desetiny):

aritmetický průměr 1,0 a 1,1 – body 5 aritmetický průměr 1,2 – body 4 aritmetický průměr 1,3 – body 3 aritmetický průměr 1,4 – body 2 aritmetický průměr 1,5 – body 1

 
 1. úspěšná účast, popř. čelní umístění v soutěžích (předmětové olympiády Ma, Fy, Che, Bi, Cizí jazyk, umělecká činnost apod., nepočítá se umístění ve sportovních soutěžích). Body se udělují za umístění v okresích a vyšších kolech soutěží ve školním roce 2021/2022 a 2022/2023 konaných do 19. 4. 2023. Součet bodů za umístění ve všech soutěžích může činit maximálně 10 bodů, z různých kol stejné soutěže se započítává jen nejlepší umístění. Bodování:
  Krajské a vyšší soutěže – 1. místo 4 body; 2. místo 3 body; 3. místo 2 body. Okresní kolo – 1. místo 2 body; 2. a 3. místo 1 bod.
 2. certifikát o složení jazykové zkoušky z cizího jazyka na úrovni B1 či lepší (B1 – 2 body, B2 – 4 body, C1 – 7 bodů, C2 – 10 bodů, v daném jazyce se vždy počítá nejvyšší dosažená úroveň), nevztahuje se na uchazeče, u nichž jde o rodný jazyk. Maximální bodový zisk je 10 bodů.
 3. mimoškolní aktivity – za každou mimoškolní aktivitu (kroužky, sportovní oddíly, skaut, dobrovolnická činnost) prokázanou potvrzením od příslušené organizace o účasti v délce minimálně dvou let a vykonávanou do dnešního dne, případně odpovídajícím portfoli class="m_list"em může uchazeč obdržet 1 bod, max. celkový zisk za toto kritérium je 5 bodů.

Maximální možný bodový zisk za kritéria, která nezahrnují výsledky JPZ, je 30 bodů.

Kritériem úspěšného složení přijímacích zkoušek je získání:

 • buď minimálně 25 bodů v testech JPZ z Českého jazyka a li class="m_list"teratury (pokud je koná), a zároveň minimálně 20 bodů v testech JPZ z Matematiky,
 • nebo minimálně 45 bodů v jednom z testů JPZ.

V případě, kdy stejného celkového počtu bodů dosáhne více uchazečů, dostává při přijetí ke studiu přednost uchazeč:

 • s větším počtem bodů získaných za součet obou testů JPZ,
 • v případě, že není možno rozhodnout podle kritéria 1., dostane přednost uchazeč s větším počtem bodů za studijní výsledky (kritérium 2.,
 • v případě, že není možno rozhodnout podle kritéria 1. ani kritéria 2., dostane přednost uchazeč s větším počtem bodů za součet kritérií 3., 4. a 5.,
 • v případě, že není možno rozhodnout ani podle kritéria 3., 4. a 5., bude o výsledku rozhodnuto losem.

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a li class="m_list"teratury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ve spolupráci s CERMATEM pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení nebude obsahovat výsledek testu z českého jazyka a li class="m_list"teratury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona. Pro přijetí ke studiu na škole musí uchazeč splnit všechny předpoklady stanovené právními předpisy, zejména školským zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Předpokladem přijetí uchazeče ke studiu na Gymnázium Mojmírovo náměstí je:

 1. doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky při přijímání do 1. ročníku čtyřletého studijního cyklu (do 17. roku věku podle § 36 odst. 1 školského zákona) podle § 59 školského zákona; dokládá se, že uchazeč splnil povinnou školní docházku v délce 9 let (počítají se i roky vzdělávání v zahraničí nebo při individuálním vzdělávání žáka), případně při ukončení povinné školní docházky v zahraniční škole v 8. ročníku,
 2. potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku (§ 60g odst. 7 školského zákona),
 3. dodání potvrzení k pobytu u cizince (§ 20 odst. 3 školského zákona).

Výše uvedené předpoklady jsou nezbytné k tomu, aby se uchazeč stal žákem Gymnázia Mojmírovo náměstí, a musí být splněny nejpozději k 1. 9. 2023 (v případě odevzdání zápisového lístku do 10 dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí).

mojmírak_jazyky_humanitní studia_zájmová profilace_moderní vybavení

Obecné informace

Přijímací řízení do 1. ročníku středních škol

Obecné informace o přijímacím řízení do 1. ročníku středních škol

Přijímání žáků na střední školy bude realizováno podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách v platném znění.

Obecné informace o přijímacím řízení do 1. ročníku středních škol jsou dostupné přes aplikaci EduPage.

Přejít k obecným informacím…
mojmírak_jazyky_humanitní studia_zájmová profilace_moderní vybavení