Poznejte Mojmírák

Nikdo nechce kupovat zajíce v pytli. Pokud máte zájem o studium na našem gymnáziu, určitě využijte možnosti poznat naše pedagogy, promluvit si se stávajícími studenty a poznat prostředí, ve kterém budete trávit příští čtyři roky. Využijte proto některou z následujících možností:

Prohlídka školy

Děkujeme za Váš zájem o studium na našem gymnáziu. Vzhledem k epidemiologickým opatřením není možné uspořádat u nás tradiční den otevřených dveří.

Den otevřených dveří

 • V letošním školním roce se bude den otevřených dveří konat 26. ledna 2022, pokud to epidemická situace dovolí.
 • Proběhne v odpoledních hodinách, protože nechceme narušovat výuku stávajících studentů.
 • Máte možnost prohlédnout si celou budovu a promluvit si s ředitelem školy, s vyučujícími jednotlivých předmětů i se studenty, kteří Vás budou po škole provádět.
poznejte_mojmirak

Přijímací řízení

Pro školní rok 2022/2023 otevíráme dvě třídy oboru 7941K/41 Gymnázium (čtyřleté studium), ke studiu přijímáme do 1. ročníku 52 uchazečů.

Přihláška ke stažení

Přihláška ke stažení

 

Kritéria pro přijetí ke studiu do 1. ročníku školního roku 2021/2022 Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o. 2. kolo

Pořadí uchazečů o přijetí v druhém kole je stanoveno podle součtu bodů získaných za:

 • 1) jednotné přijímací zkoušky JPZ 2021 (max. 100 bodů, 50 za každou zkoušku tak, jak je stanoví CERMAT),
 • 2) studijní výsledky ve vybraných předmětech (ČJ, Ma, AJ, Dě) na konci prvního pololetí 8. ročníku základního vzdělávání (max. 20 bodů – 5 bodů za hodnocení výborný v každém předmětu).
 • 3) úspěšná účast, popř. čelní umístění v soutěžích (předmětové olympiády Ma, Fy, Che, Bi, Cizí jazyk apod.). Nejméně je hodnoceno úspěšné řešitelství v krajském kole (3 body), nejvyšší bodový zisk (5 bodů) je možné získat za vítězství v celorepublikovém kole či na soutěži srovnatelné úrovně (max. celkový zisk je 10 bodů). Počítá se umístění v posledních 3 letech.
 • 4) certifikát o složení jazykové zkoušky z cizího jazyka na úrovni B1 či lepší (B1 – 4 body, B2 – 6 bodů, C1 – 8 bodů, C2 – 10 bodů).

Maximální možný bodový zisk za kritéria, která nezahrnují výsledky JPZ, je 50 bodů.

Kritériem úspěšného složení přijímacích zkoušek je získání :

 • buď minimálně 25 bodů v testech JPZ z Českého jazyka a literatury (pokud je koná), a zároveň minimálně 20 bodů v testech JPZ z Matematiky,
 • nebo minimálně 45 bodů v jednom z testů JPZ.

V případě, kdy stejného celkového počtu bodů dosáhne více uchazečů, dostává při přijetí ke studiu přednost uchazeč:

 • s větším počtem bodů získaných za součet obou testů JPZ,
 • v případě, že není možno rozhodnout podle kritéria 1) dostane přednost uchazeč s větším počtem bodů za studijní výsledky,
 • v případě, že není možno rozhodnout podle kritéria 1) ani kritéria 2), dostane přednost uchazeč s větším počtem bodů za součet kritérií 3) a 4)
 • v případě, že není možno rozhodnout ani podle kritéria 3) a 4), bude o výsledku rozhodnuto losem.

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ve spolupráci s CERMATEM pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení nebude obsahovat výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Pro přijetí ke studiu na škole musí uchazeč splnit všechny předpoklady stanovené právními předpisy, zejména školským zákonem a jeho prováděcími předpisy.

prijimaci_rizeni

Obecné informace o přijímacím řízení do 1. ročníku středních škol

Přijímání žáků na střední školy bude realizováno podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách v platném znění.

Obecné informace o přijímacím řízení do 1. ročníku středních škol jsou dostupné přes aplikaci EduPage

Přejít k obecným informacím…

obecne_info_prijimaci_rizeni