Mgr. Lenka Adámková

Tajemnice školy

Mgr. Lenka Adámková

Lenka je pravou rukou vedení školy a velkou oporou studujících i rodičů. Zajišťuje prvotní kontakt veřejnosti se školou. Se spoustou problémů vám poradí nebo je spolehlivě předá kompetentní osobě. Pokud se o studium u nás zajímáte, u naší tajemnice získáte základní informace ohledně volných míst, podmínek přestupu a školného. Vyřizuje potvrzení o studiu, ISIC karty a po nástupu do školy studujícím pomáhá s úvodními organizačními záležitostmi. Je významným článkem při organizaci všech školních akcí, ať už lyžařského výcviku, plesu nebo slavnostního předávání maturitních vysvědčení. Součástí její agendy je i řízení naší účasti v projektech a grantech.

Vzdělání a praxe

Absolvovala historii na Slezské univerzitě v Opavě, brzy si ale uvědomila, že vědecká dráha není pro ni to pravé. Pracovala několik let na oddělení logistiky, kde se starala o komunikaci, využívala své organizační schopnosti a jazykové znalosti. K práci na Mojmíráku ji přivedlo poznání, že místo velkého korporátu má raději menší a stabilní tým. Také ji těší být součástí procesu, v němž se ze školáků stávají dospělí lidé.

Mgr. Zuzana Adolfová

Český jazyk a literatura, seminář umění a kultura, kariérový poradce

Mgr. Zuzana Adolfová

Zuzana chce během studia přivést studující k četbě a přesvědčit i nečtenáře, že v bohatém světě literatury si mohou najít to své. Témata z literatury se snaží přenášet do běžného života a ve svých hodinách učí studující formulovat názory a myšlenky.

Vzdělání a praxe

Absolvovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v oborech učitelství češtiny a hudební výchovy pro střední školy. Své znalosti si rozšiřuje na kurzech zážitkové pedagogiky. Navštěvovala také řadu seminářů, například o výuce literatury formou dramatické výchovy. Účastnila se rovněž kurzů o práci s třídním kolektivem a s tematikou wellbeeingu. Jejím koníčkem je hudba a bývá členkou sborové třídy Letní školy barokní hudby.

Metody a přístup k výuce

V hodinách češtiny se studující učí vyhledávat informace, pracovat se zdroji na základě kritického myšlení a ověřovat jejich relevanci. Svá zjištění pak prezentují ostatním a diskutují k tématu. Díky postavám z literatury získávají porozumění pro motivaci lidského jednání. V hodinách si také uvědomí mezioborové návaznosti s ostatními uměleckými obory, například výtvarným uměním a hudbou. V maturitním semináři umění a kultura se věnuje zejména dějinám hudby a vedení maturitní práce – zásadám zpracování odborného tématu a praktickým dovednostem.

Mgr. Lenka Brodecká

Český jazyk a literatura, mediální výchova, vedoucí komise českého jazyka a společenskovědních předmětů

Mgr. Lenka Brodecká

Lenka ve svých předmětech učí studující efektivněji číst, psát, mluvit a myslet. Záleží jí na tom, aby opouštěli gymnázium jako kultivované a empatické osobnosti, které vnímají svět v souvislostech.

Vzdělání a praxe

Vystudovala bohemistiku a historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a poté učila na střední knihovnické škole. Jedenáct let pak působila mimo školství – jako nakladatelská redaktorka, překladatelka a literátka. Spolupracovala s nakladatelstvími Větrné mlýny, Host, Druhé město, Argo aj., zaměstnána byla v Nakladatelství Masarykovy univerzity (Munipress). Mimo to napsala a vydala tři knihy pro děti a autorsky spolupracovala s Českým rozhlasem. O své zkušenosti se nyní dělí na Mojmíráku. V posledním roce absolvovala kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Metody a přístup k výuce

Do výuky díky své praxi přináší pohled zvenčí, snaží se vzdělávat pro život, nikoli pro školu samotnou. Spolu se svými kolegyněmi a kolegy hledá stále zajímavější cesty, jak studujícím přiblížit báječný svět literatury. V jejích hodinách mediální výchovy vznikají zpravodajské i publicistické reportáže a nová čísla školního časopisu Mojmír.

MgA. František Dvořák

Informatika, umění a kultura - výtvarná výchova

MgA. František Dvořák

František je výtvarník, který se specializuje na sochařství, malbu a multimediální tvorbu. Svou vášní pro obor a zároveň odborným přístupem pomáhá studujícím, aby se rozvíjeli jako tvůrčí jedinci s vlastním uměleckým hlasem.

Vzdělání a praxe

Absolvoval Západočeskou univerzitu v Plzni na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara a má za sebou úspěšné výstavy v Česku i v zahraničí. V informatice předává nejen technické dovednosti, ale také studující motivuje k využití moderních technologií ve prospěch jejich další tvorby. Společně objevují možnosti multimediálního vyjádření a v informatice zkoumají nové formy přemýšlení.

Metody a přístup k výuce

Ve výtvarné výchově se František zaměřuje na rozvoj jedinečného uměleckého pohledu každého ze studujících. Podporuje jejich kreativitu a pomáhá jim objevovat různé výtvarné techniky a média. Jeho hodiny jsou plné inspirace, experimentování a sdílení uměleckých zkušeností.

Mgr. Tereza Gajdošová, M.A.

Anglický jazyk, vedoucí jazykové sekce gymnázia

Mgr. Tereza Gajdošová, M.A.

Tereza u nás angličtinu učí už od roku 2012 a jako vedoucí sekce se podílí na celkovém směřování jazykového vzdělávání našeho gymnázia.

Vzdělání a praxe

Absolvovala Učitelství angličtiny pro základní školy na Slezské univerzitě v Opavě a pokračovala oborem Communication and Public Relations na La Salle University ve Philadelphii. Své komplexní vzdělání v angličtině doplnila ještě absolvováním tohoto oboru na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Má také spoustu praktických znalostí z několika let na pracovním trhu v USA a ve Velké Británii. V posledních letech se věnuje vedení kurzu k mezinárodní certifikované zkoušce Cambridge na úrovni B2 a C1, u níž mají naši studující zatím stoprocentní úspěšnost. Tento tříměsíční kurz organizuje v rámci anglických seminářů a certifikovanou zkouškou si pak je možno nahradit profilovou část maturitní zkoušky z angličtiny.

Metody a přístup k výuce

Ve výuce kombinuje moderní styly výuky, mezi něž patří task-based, immersive learning a content and language integrated learning, což je výuka angličtiny pomocí jiných předmětů. Díky svým širokým znalostem může angličtinu propojit například s dějepisem, společenskými vědami, literaturou, filmem a kulturou anglicky mluvících zemí.

Mgr. Karolína Greššová

Anglický jazyk

Mgr. Karolína Greššová

Karolína podporuje své studující v sebejistotě, že se vším, co už z angličtiny umí, se domluví. Neustále pracuje na prohlubování svých znalostí a studujícím ukazuje, že angličtinou se dá také skvěle bavit.

Vzdělání a praxe

Karolína kromě intenzivního samostudia prošla několik kurzů angličtiny a získala certifikáty FCE a CAE. Vystudovala angličtinu na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity a tělesnou výchovu na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. Ve Walesu absolvovala kurz CELTA, který jí pomohl zdokonalit učitelské dovednosti. Ve své práci těží také ze svých lektorských a pracovních zkušeností ve Velké Británii a USA.

Metody a přístup k výuce

Karolína si klade za cíl co nejvíce se přiblížit rodilým mluvčím, což ovlivňuje i správnou výslovnost a anglický přízvuk, který předává svým studujícím. Věří, že čím lépe se budou angličtinou vyjadřovat, tím více ji budou chtít aktivně používat. Studující dnes běžně používají angličtinu při sledování filmů, seriálů a hraní her. Proto se Karolína snaží propojit gramatiku s praktickým využitím jazyka. Jejím posláním je připravit studující tak, aby mohli angličtinu plně využít v profesním životě, rozvíjeli své jazykové dovednosti a dovedli sebevědomě komunikovat v mezinárodním prostoru.

Mgr. Jiří Habarta

Biologie, geografie

Mgr. Jiří Habarta

Pedagog a hudebník, který se snaží studující ve svých oborech připravit nejen na jejich budoucí studium, ale také pozitivně ovlivnit jejich celkové životní směřování.

Vzdělání a praxe

Jiří absolvoval učitelství biologie, geografie a kartografie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. I když se během svého vysokoškolského studia zabýval výzkumem vlivu sucha na živé organismy, po skončení studia se rozhodl věnovat svou energii vzdělávání a rozvoji studujících na gymnáziu. Své pedagogické dovednosti rozvíjí i nadále, absolvoval například intenzivní kurz zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice, který mu poskytl nové nástroje a přístupy k výuce. Vedle své pedagogické kariéry se Jiří zapojuje do brněnské hudební scény. Je členem několika hudebních uskupení, jako jsou Ghost of You, Květy, Luciana, Levantadores a Čau Česko. Jeho vášeň pro hudbu ho přivedla k organizování hudebního festivalu Fajfr Štýl a také k uměleckým performancím a práci se zvukem.

Metody a přístup k výuce

Jiří se snaží, aby jeho studující získali hlubší porozumění v disciplínách, které učí, a pochopili jejich vzájemné souvislosti. Podporuje je, aby si dovolili při získávání znalostí experimentovat a zastává otevřený přístup k výuce.

Mgr. Ondřej Haváč, Ph.D.

Dějepis, anglický jazyk, sociopolitický seminář

Mgr. Ondřej Haváč, Ph.D.

Ondřej chce v hodinách dějepisu rozvíjet u studujících schopnost kritického myšlení skrze historické poznání. V angličtině usiluje o totéž prostřednictvím aktuálních témat a problémů.

Vzdělání a praxe

Vystudoval historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde stále působí, a věnuje se soudobým dějinám a českému exilu ve 20. století. Odborné zkušenosti získával také na Wirthově institutu rakouských a středoevropských studií v kanadském Edmontonu. Účastní se řady výzkumných projektů a konferencí s tematikou dějin 20. století a emigrace po roce 1968. Jako lektor angličtiny absolvoval studijní stáž na Maltě a řadu dalších metodických kurzů, například metod stínování a aktivního učení.

Metody a přístup k výuce

Na gymnaziální výuce ho baví práce s mladými lidmi, kteří jsou otevřeni novým znalostem a diskuzi. Jeho cílem je, aby poznali své kořeny, naučili se zásadám kritického myšlení a dovedli se bránit různým formám manipulace. V dějepise se zaměřuje na práci s prameny a audiovizuálním materiálem. V angličtině se snaží studující prostřednictvím aktuálních témat naučit debatovat a vyjadřovat své postoje.

Mgr. Petr Holeček

Zakladatel a první ředitel školy

Mgr. Petr Holeček

Školu založil hned na počátku devadesátých let s myšlenkou, že nabídne studentům vše, čeho se nedostalo při studiu jemu. Obklopil se kamarády, které jeho představy zaujaly a kteří konečně mohli projevit svůj světonázor a uplatnit morální principy ve výchově a vzdělávání.

Vzdělání a praxe

Petr Holeček vystudoval obor Činoherní režie na Janáčkově akademii múzických umění, kde působil po revoluci jako prorektor a kde se zároveň spolupodílel na založení nové katedry muzikálového herectví. V roce 1991 založil soukromé gymnázium a současně vyučoval rétoriku na VUT a hereckou improvizaci na JAMU. K jeho profesní minulosti patří také práce pro Český rozhlas a Českou televizi na pozici redaktora a dramaturga.

V roce 2001 založil soukromou rozhlasovou stanici určenou pro studenty Rádio Student 107,0 FM.

Po předání ředitelské funkce v roce 2022 Petr Holeček školu neopustil, nadále zůstává jednatelem gymnázia, vyučuje zde předmět sociopolitický seminář a je také školním ombudsmanem. Kromě školní činnosti působí ještě ve spolku Divadlo na výstavišti, který založil v roce 2019. Náplní spolku je snaha o záchranu významné brněnské funkcionalistické památky.

Bc. Alena Jelínek

Fyzika, matematika

Bc. Alena Jelínek

Alena ve své práci vychází z přesvědčení, že studující mají zodpovědnost za vlastní vzdělání především sami. Podporuje je v aktivním přístupu ke skutečným vědomostem, nikoli pouze k získání dobré známky.

Vzdělání a praxe

Vystudovala fyziku a biologii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Své vzdělání v oboru si doplňuje na Pedagogické fakultě téže univerzity v oboru fyzika a matematika. Kromě výuky na gymnáziu se věnuje přípravě uchazečů o studium na lékařských fakultách, což jí dává zkušenosti s jiným přístupem ke vzdělávání. Díky tomu dovede kombinovat přístupy ke studujícím, ať už je jejich cílem všeobecný přehled nebo náročné přijímací řízení.

Metody a přístup k výuce

Fyziku prezentuje jako soubor jevů, kterými jsme obklopeni neustále a studující je znají na vlastní kůži. Jejím úkolem je pomoci jim utřídit a pojmenovat, co znají, a přijít na to, nad čím se třeba dosud nezamysleli. Stejně tak i u matematiky klade důraz na praktické využití a pochopení.

Matematiku vnímá jako prostředek k rozvoji logického myšlení. Chce dát studujícím dobrý základ pro vysokoškolská studia, včetně těch humanitních, kde se s matematikou mohou setkat například v podobě statistiky.

Mgr. Lukáš Jirásek

Dějepis, geografie

Mgr. Lukáš Jirásek

Lukáš své pedagogické působení zaměřuje na prohloubení vztahu studujících k minulosti a rozvoj jejich kritického myšlení prostřednictvím badatelské výuky.

Vzdělání a praxe

Lukáš Jirásek absolvoval Přírodovědeckou a Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde získal vzdělání v oblasti historie a geografie. Přestože má středoškolské vzdělání v oboru stavebnictví a původně měl zájem stát se architektem, rozhodl se věnovat své vášni ke vzdělávání a podpoře studujících ve výuce. Mimo školní prostředí se Lukáš zajímá o architekturu. Miluje také objevování nových kulinářských zážitků, četbu knih a cestování. Věří, že každý z těchto zájmů mu pomáhá přinést svěží perspektivu do výuky a přenést svou vášeň na studující.

Metody a přístup k výuce

Badatelská výuka je podle Lukáše klíčovým nástrojem, který podporuje studující v jejich zapojení do vlastního vzdělávání. Rozvíjí také jejich analytické a interpretační dovednosti. Ve výuce geografie se Lukáš zaměřuje na to, aby všichni pochopili, jak funguje svět kolem nás. Snaží se, aby studující získali komplexní a globální perspektivu a porozuměli souvislostem i vzájemnému ovlivňování různých geografických faktorů.

Mgr. et Mgr. Václav Kaška, Ph.D.

Český jazyk a literatura, dějepis

Mgr. et Mgr. Václav Kaška, Ph.D.

Václav ke studujícím přistupuje s respektem k jejich osobnostem a chce rozvíjet jejich samostatné, kritické i kreativní myšlení. Drží se zásady činnostního učení, v němž ke znalostem a dovednostem studující dochází samostatně a různým tempem, učitel je průvodcem.

Vzdělání a praxe

Vystudoval češtinu, historii a geografii na Masarykově univerzitě. Působil jako šéfredaktor časopisu Živá historie, je jedním z autorů učebnic dějepisu pro střední školy z nakladatelství Didaktis. Působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde vyučuje dějiny 20. století a didaktiku dějepisu, a je také členem pracovní skupiny pro velkou revizi Rámcových vzdělávacích programů.

Metody a přístup k výuce

Český jazyk a literaturu neučí jako seznamy autorů a děl, ale zaměřuje se na to, aby studující získali schopnost poučeně číst a psát. V literatuře chce rozvíjet nejen umění interpretace, ale také čtení s porozuměním dobových souvislostí. V jazyce pak chce studující vést k psaní funkčních, srozumitelných, nápaditých, stylisticky a pravopisně správných textů. Dějepis vyučuje tak, že historická fakta nejsou cílem, ale prostředkem k aktivnímu poznávání minulosti. Z projektu Dějepis+ má zkušenosti s badatelsky orientovanou výukou, Díky tomuto odbornému přístupu jsou absolventi lépe vybaveni pro to, aby současnému dění rozuměli, hodnotili ho a případně ho i zpochybňovali.

Mgr. Táňa Konečná

Anglický jazyk

Mgr. Táňa Konečná

Našemu pedagogickému sboru je Táňa věrná už od roku 2011. Jejím cílem je, aby naši školu opouštěli sebevědomí absolventi, pro které bude angličtina přirozenou součástí života.

Vzdělání a praxe

Znalosti jazyka sbírala při pracovních zkušenostech ve Velké Británii a Jihoafrické republice. Své vzdělání si doplňuje na kurzech pro angličtináře, například pod záštitou Metodického kabinetu cizích jazyků nebo agentury Descartes. Dlouhodobě spolupracuje s mezinárodní neziskovou organizací Wilderness Foundation, kde stále působí jako dobrovolná instruktorka programů pro děti. U nás se kromě výuky věnuje také organizaci zájezdů do anglicky mluvících zemí, projektům a soutěžím.

Metody a přístup k výuce

Studující chce naučit v angličtině prezentovat své názory a osvojit si zásady kritického myšlení také při používání zdrojů v angličtině. Po celou dobu studia studující povzbuzuje, aby vyjadřovali své postoje a nebáli se mluvit i s chybami. Snaží se jim dát to, co její generace na škole neměla – volnost a experimentování s metodami.

Mgr. Štěpán Kráčmar

Základy společenských věd, umění a kultura - hudební výchova

Mgr. Štěpán Kráčmar

Štěpán se řídí slovy sv. Augustina “Kdo chce druhé zapalovat, musí nejdřív sám hořet.“. Snaží se tedy předat své zapálení do předmětů, které učí, ale také zapálení do života.

Vzdělání a praxe

Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity vystudoval základy společenských věd a hudební výchovu. Kromě výuky na našem gymnáziu učí hru na kytaru a skládá vlastní tvorbu v žánrech rocku a popu. Zabývá se především zpěvem, hraním na kytaru a baskytaru, ale má zkušenosti s hrou na bicí, klavír a cello. Také věří, že filosofie musí být praktická, a proto se v osobním životě věnuje self-help, biohackingu a zdravému životnímu stylu.

Metody a přístup k výuce

Ve společenských vědách vede studující k tomu, aby si vytvořili zdravý a kritický pohled na společnost a sebe sama. Podporuje je v umění diskuze a vytváří jim ve svých hodinách bezpečné prostředí, ve kterém se nikdo nebojí vyjádřit svůj názor. V hudební výchově upřednostňuje aktivní zkušenost s hudbou místo hudební teorie. Vede je k poznání, že kulturní a estetické vjemy mají vliv na naše duševní a duchovní zdraví.

Mgr. Petr Kuthan

Německý jazyk

Mgr. Petr Kuthan

Petr chce studujícím pomoci o jazyku přemýšlet. Myslí si totiž, že důležitější než memorování je naučit se jazyk v kontextu systematicky reflektovat. To je dovednost, kterou studující využijí i ve svém dalším, pravděpodobně celoživotním, studiu cizích jazyků.

Vzdělání a praxe

Petr Kuthan vystudoval germanistiku a bohemistiku na Masarykově univerzitě v Brně a následně pokračoval v doktorském studiu na Julius-Maximilians-Universität ve Würzburgu, kde taktéž působil na Katedře německé jazykovědy. Jeho výzkumnou specializací je diskursivní a urbánní lingvistika a didaktika němčiny jako cizího jazyka.

Metody a přístup k výuce

Petr učí své studující používat cizí jazyk přiměřeně v každodenních komunikativních situacích a jeho výuka němčiny je založena na komunikaci a interakci mezi studujícími. Ve třídě často pracují ve skupinách, kde mají možnost diskutovat, spolupracovat a učit se od sebe. Kromě toho se Petr zaměřuje na správnou výslovnost, aby jeho studující zvládli plynule a srozumitelně komunikovat i s rodilými mluvčími.

Mgr. Radim Laco

Zástupce ředitelky, vyučující matematiky a základů společenských věd, metodik prevence rizikového chování

Mgr. Radim Laco

Radim je naší škole věrný už dvě desetiletí a k práci pedagoga přijal v roce 2022 i roli zástupce ředitelky. Zodpovídá za vzdělávací proces, informační systém školy a organizaci studia. Právě na něj se obracejí studující s požadavky na změnu předmětu, uvolnění z výuky, odklady klasifikace, přihláškami k maturitě a podobně. Pomáhá studujícím i rodičům také v otázkách školního řádu. Stará se o to, abychom zodpovědně dodržovali rámcový vzdělávací plán a současně naši novou výukovou koncepci.

Vzdělání a praxe

Absolvoval mezifakultní studium na Masarykově univerzitě a stal se středoškolským učitelem matematiky a základů společenských věd. Své znalosti doplňuje dalšími kurzy, například s tematikou simulačních her a užití larpů ve výuce, absolvoval také kurz základů zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice.

Metody a přístup k výuce

V matematice je jeho hlavní snahou, aby to nebyl nenáviděný předmět. Učí studující, aby se nebáli dělat chyby a sami dovedli nalézat řešení. V základech společenských věd vede k tomu, aby studující chápali společnost jako složitý organismus, u nějž se jednotlivé jevy vzájemně ovlivňují.

V celkové koncepci školy pak usiluje o menší podíl učiva v dokumentech ve prospěch jeho efektivního osvojení. Výsledkem jeho úsilí jako pedagoga i člena managementu školy by měl být absolvent, který je zdravě sebevědomý a má pocit, že to byly dobře strávené čtyři roky. Z gymnázia odchází tam, kam skutečně chce, a my jsme ho na jeho cestě podpořili.

MgA. Michal Mančík

Učitel dramatické výchovy, rétoriky, mediální výchovy, tvorby projektů, výchovný poradce

MgA. Michal Mančík

Michal ve svých předmětech pomáhá s pochopením kreativity, emocí, komunikace a vztahů. Připravuje studující do světa, který vyžaduje znalost médií, a učí je samostatnosti při práci na projektech.

Vzdělání a praxe

Vystudoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně obor Divadlo a výchova, působí také jako lektor divadla Polárka (vedoucí dvou dětských divadelních souborů) a lektor komunikačních dovedností pro firmy a širokou veřejnost. Jako odborný lektor se účastní také festivalu Dětská scéna, festivalu Špilberk a mnoha dalších. Absolvoval kurz zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice a Kurz filmové výchovy pod záštitou Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu. Jako výchovný poradce absolvoval řadu kurzů Národního pedagogického institutu, například se zaměřením na práci s nadanými dětmi nebo na resilienci.

Metody a přístup k výuce

Jeho cílem je, aby absolventi dramatické výchovy a rétoriky uměli komunikovat sami za sebe i mezi sebou, ať už na přátelské nebo profesionální úrovni. Vede je k tomu, aby byli schopni argumentace, obhájili si své názory a postoje a uměli pracovat se zpětnou vazbou. V mediální výchově by studující rád naučil pracovat s masmédii tak, aby porozuměli obsahu sdělení a byli sami schopni kvalitní audiovizuální obsah vytvářet. Jako výchovný poradce za svůj prvořadý úkol považuje schopnost vyslechnout, poradit a podpořit.

Mgr. Jakub Matula

Tělesná výchova, didaktika sportu

Bc. Jakub Matula

Jakub ve svých předmětech pomáhá rozvíjet a zdokonalovat pohybové schopnosti a dovednosti. Snaží se u studujících povzbudit či udržet kladný vztah k pohybu a zdravému životnímu stylu. Vede je také ke všestrannému rozvoji a formování pozitivních vlastností osobnosti.

Vzdělání a praxe

Jakub vystudoval obor Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity a na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity obor Učitelství zeměpisu pro základní školy. Inspiraci do své praxe získal také na půlročním studijním programu Erasmus+ v Portugalsku.

Metody a přístup k výuce

V tělesné výchově i didaktice sportu je jeho snahou seznámit studující s co největším počtem sportů a vzbudit u nich vztah k pohybu, který si přenesou do svého osobního života. Zároveň se snaží předat jim principy olympismu, zejména v dodržování zásad fair-play. V současné době narůstajícího stresu a psychického vypětí Jakub považuje výuku tělesné výchovy a didaktiky sportu za potřebnou zejména pro vytvoření kladného vztahu k pohybu, který bude mít pozitivní vliv na duševní a psychické zdraví.

Mgr. Doubravka Matušková

Ředitelka školy, učitelka latiny

Mgr. Doubravka Matušková

Doubravka je s naší školou spjatá už skoro tři dekády a zná její chod po všech stránkách. Právě ona jej do značné míry určuje a také za něj plně zodpovídá.

Vzdělání a praxe

Absolvovala latinu a historii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého a na Mojmíráku začínala krátce po ukončení studia jako učitelka. Působila také jako učitelka a zástupkyně ředitelky na vyšší odborné škole, ze které se v roce 2004 vrátila na gymnázium už v roli zástupkyně ředitele. Od září 2022 vystřídala po dvaceti osmi letech ve funkci ředitele zakladatele školy Petra Holečka. Své vzdělání si průběžně doplňuje na kurzech odborných vzdělávacích institutů a odborných konferencích, například v tématech kritického myšlení, formativního hodnocení a vzdělávání pro budoucnost.

Metody a přístup k výuce

Každým rokem vyučovala psychologii v prvním ročníku, aby se se všemi studujícími znala osobně už od začátku. Ve čtvrtém ročníku učí zájemce o studium práv či medicínských oborů latinu. Podílí se na celkové koncepci školy, jejíž cílem je vychovat osobnosti pro jednadvacáté století. Díky omezení teoretického učiva a zaměření na osobnostní a sociální rozvoj by měli ze školy odcházet samostatní, kriticky myslící lidé, schopní reagovat na životní a profesní změny. Gymnaziální studium nevnímá pouze jako přípravu na vysokou školu, ale jako ucelené vzdělání, díky kterému se absolventi dovedou úspěšně zařadit do života, podnikat nebo studovat v zahraničí.

Jako vedoucí školního poradenského pracoviště radí studujícím s individuální organizací, zvládáním učiva a také se zájmovou a kariérní orientací.

Mgr. Lenka Mikuličková

Španělský jazyk a anglický jazyk

Mgr. Lenka Mikuličková

Lenka žije španělštinou a pedagogická činnost odpovídá její povaze, v níž se organizovanost setkává se zálibou v komunikaci. Jejím cílem je vybudovat u studujících kladný vztah ke španělské kultuře i učení obecně.

Vzdělání a praxe

Vystudovala španělštinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a v rámci projektu Erasmus studovala také v Santiagu de Compostela. Učitelskou praxi zahájila roční stáží v Kolumbii jako lektorka angličtiny. Svůj zájem o jazyky a jejich výuku poté doplnila mezinárodním certifikátem CELTA.

Metody a přístup k výuce

Ve výuce se snaží předat vášeň pro španělsky mluvící země a kulturu. V průběhu studia studujícím představí celý hispánský svět včetně rozdílů mezi jednotlivými zeměmi a kontinenty. Lenka používá komunikativní metodu, která vede k samostatnému používání jazyka formou pokročilejší konverzace i samostatného tvoření textů.

Mgr. Petr Mynář

Tělesná výchova, didaktika sportu, biologie

Mgr. Petr Mynář

Petr ve svých hodinách dává studujícím prostor vyzkoušet si mnoho různých sportovních disciplín, čímž se snaží podpořit jejich pozitivní vztah k pohybovým aktivitám. V hodinách biologie pak klade důraz na praktické znalosti a jejich využitelnost.

Vzdělání a praxe

Petr vystudoval obor Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v kombinaci s Učitelstvím přírodopisu pro základní školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Ve svém volném čase se Petr věnuje již od útlého věku bojovým sportům, je držitelem černého pásu 2. stupně v judu a fialového pásu v brazilském jiu jitsu. Stále aktivně závodí na turnajích napříč Evropou a v rámci tělesné výchovy (úpoly) seznamuje i naše studující s krásou a praktickým využitím zmíněných bojových sportů.

Metody a přístup k výuce

V hodinách tělesné výchovy si studující vyzkoušejí řadu sportů a Petr s nimi v případě jejich zájmu také konzultuje, který sport je pro ně vhodný jako volnočasová aktivita. Zájemce o sportovně zaměřené vysokoškolské studium provádí seminářem didaktiky sportu, kde jim pomáhá osvojit si teoretické vědomosti, které budou potřebovat u přijímacích zkoušek. Při výuce biologie Petr často zmiňuje zajímavosti o probíraném tématu, aby v vzbudil zájem o danou tématiku nad rámec minimálního obsahu učiva v učebnici. Rád také studující se zájmem o obor bere na přírodovědné akce, na kterých se mohou setkat s praktickou aplikací poznatků z biologie v různých pracovních odvětvích.

Mgr. Marcel Nováček

Chemie, zeměpis, vedoucí sekce přírodních věd

Mgr. Marcel Nováček

Marcelovou ambicí je integrace přírodních věd do jednoho systému a také snaha biologii, fyziku, chemii i další vědy učit kontinuálně jako propojené předměty.

Vzdělání a praxe

Vystudoval chemii a zeměpis na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Své vzdělání si průběžně rozšiřuje, například účastí v programu Science for Life na Masarykově univerzitě nebo na stáži ve Středisku pro pozorování Země ESRIN. Svůj rozhled v aktuálních metodách si stále doplňuje, například v tematice využití počítačů ve výuce nebo v zážitkové pedagogice.

Metody a přístup k výuce

Jeho cílem je, aby studující odcházeli s ucelenými poznatky z přírodních věd a vnímali je v souvislostech. Uplatňuje otevřený přístup a zařazuje praktické ukázky ze života. V chemii studující pochopí, jak funguje metabolismus a organismy, a naučí se, jak správně zacházet s chemickými látkami. V zeměpise porozumí přírodním sférám a fungování země. Marcel není příznivcem přehlcování učiva pojmy. Vede studující k tomu, aby dovedli opustit svou komfortní zónu a dosáhli rozvoje svého potenciálu.

Bc. Jáchym Podstránský

Fyzikální seminář

Bc. Jáchym Podstránský

Jáchym ve svých hodinách připravuje studující nejen na studium na vysoké škole, ale snaží se, aby se zlepšilo jejich celkové chápání procesů a událostí.

Vzdělání a praxe

Jáchym studuje poslední ročník oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie na VUT v Brně a pracuje v Ústavu přístrojové techniky AV ČR. Přednáší na různých fyzikálních konferencích a účastní se psaní vědeckých prací.

Metody a přístup k výuce

Jáchym coby student denního studia má přesný přehled o tom, co se od budoucích zájemců o obor fyziky očekává. Jeho cílem je v hodinách ukázat, že rovnice nefungují jen na tabuli. Rád ve studujících probouzí zvídavost a dává jim prostor, aby sami pochopili, jak daný jev funguje a co v něm hraje roli.

Mgr. Andrea Pramuková

Český jazyk a literatura

Mgr. Andrea Pramuková

Andrea ve svých předmětech pomáhá studujícím pochopit aktuální dění ve světě a některé moderní trendy pomocí propojení s historickými skutečnostmi a událostmi. Snaží se také rozvíjet jejich komunikační dovednosti a diskutovat o současných jazykových jevech.

Vzdělání a praxe

Na Mojmíráku působí od svých studijních let na Masarykově univerzitě, kde vystudovala obory Učitelství českého jazyka a literatury a Učitelství historie. Absolvovala kurz základů zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice a kurz věnovaný výuce literatury pomocí dramatické výchovy. Vedle toho se také věnuje přípravě na přijímací a maturitní zkoušky.

Metody a přístup k výuce

Jejím cílem je nejenom předávat studujícím znalosti, ale také je podporovat v jejich osobním rozvoji. Podněcuje jejich schopnosti kriticky přemýšlet a analyzovat informace. Pomáhá jim rozvíjet dovednosti, které jim umožňují hodnotit a posuzovat různé zdroje, prameny a argumenty. Vedle kritického myšlení se pomocí metody tvůrčího psaní snaží pěstovat u studujících kreativitu.

Arturo Quintero

Španělská konverzace

Arturo Quintero

Arturo je rodilý mluvčí z Mexika a působení na gymnáziu je pro něj především krásná příležitost sdílet znalosti španělštiny s mladými lidmi.

Vzdělání a praxe

V Česku založil rodinu a mnoho let vedl úspěšnou softwarovou firmu. Poté, co prodal svůj podíl, se může plně věnovat dětem a výuce na naší škole. Studujícím by rád předal především odvahu a zdravé sebevědomí – nejen v tom, aby se nebáli mluvit španělsky, ale také aby dovedli realizovat své sny například v podnikání. Své pedagogické dovednosti si průběžně doplňuje na metodických kurzech pořádaných například Kabinetem jazyků. Základem jeho práce je pak komunikační metoda – vede konverzační hodiny, které doplňují lekce španělštiny.

Metody a přístup k výuce

Jeho cílem je pomoci studujícím, aby byli po stránce znalosti španělštiny schopni používat jazyk v běžných situacích soukromého i profesního života. Ve výuce používá materiály pro evropskou španělštinu a věnuje se rovněž porozumění psaného textu. Rád studující seznamuje s bohatou kulturou španělsky mluvících zemí a pracuje také se zážitkovou formou, například u tématu oslav.

Bc. Nela Rindová

Španělský jazyk

Bc. Nela Rindová

V hodinách španělštiny chce Nela studujícím ukázat, že výuka není práce s učebnicí, ale především to, že se sami naučí jazyk používat.

Vzdělání a praxe

Je absolventkou bakalářského studia španělština a portugalštiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde pokračuje v magisterském studiu Učitelství španělského jazyka pro střední školy. Vzhledem k tomu, že ji zajímá především moderní přístup ke vzdělávání, studuje také program Pedagogika se specializací na digitální technologie ve vzdělávání. Usiluje o šíření povědomí o španělsky a portugalsky mluvícím světě prostřednictvím pořádání kulturních událostí v Brně, například festivalu Lusofest. Také se spolupodílí na vytváření MOOC, tedy online kurzů, které jsou k dispozici všem zájemcům o dané jazyky.

Metody a přístup k výuce

Nela v hodinách španělského jazyka klade důraz nejen na znalost jazyka jako celku a aktivní přístup studujících, ale soustředí se i na předávání kulturních hodnot španělsky mluvících zemí. Skrze zapojení různorodých aktivit nabízí podněty k hledání takové formy učení, která je pro každého studujícího nejvhodnější.

Mgr. et Mgr. Kateřina Vaňková

Německý jazyk a španělský jazyk

Mgr. et Mgr. Kateřina Vaňková

Kateřina chce naše studující vybavit do života znalostí jazyka dvou sousedních zemí, s nimiž jsme stále v mnohém propojeni – do Německa i Rakouska se běžně jezdíí studovat i pracovat. Stejný potenciál vidí i ve španělštině, která je jedním z nejrozšířenějších jazyků světa.

Vzdělání a praxe

Kateřina původně vystudovala farmacii, ale zájem o učitelskou profesi určil její další profesní dráhu. Vystudovala němčinu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a další vzdělání získala na Goethe institutu, na kterém složila také překladatelské státnice. Absolvovala řadu kurzů španělštiny, které ukončila mezinárodní zkouškou Dele a státní jazykovou zkouškou na úrovni C1.

Metody a přístup k výuce

Po stránce metodiky ji nejvíce ovlivnila praxe v Berlíně, kde si osvojila zkušenosti s metodou Explorium, založenou na samostatném bádání a objevování bez direktivního přístupu. Pedagogické zkušenosti získala také v Madridu, kde pracovala s dětmi a mládeží. V hodinách němčiny a španělštiny kombinuje různé přístupy a metody – studující pracují s autentickým textem, poslouchají podcasty, vytvářejí si vlastní hry. Zařazuje také projekty, při nichž si studující sami vyhledají, zpracují a prezentují znalosti pouze v němčině a španělštině. Pořádá také exkurze, které přiblíží reálie německy mluvících zemí a umožní studujícím autentické zkušenosti s použitím jazyka.

Mgr. Lenka Zemánková

Matematika

Mgr. Lenka Zemánková

Lenka chce prostřednictvím matematiky naučit studující přemýšlet o světě a dát jim nástroj k rozšíření obrazové představivosti.

Vzdělání a praxe

Absolvovala učitelství matematiky, dějepisu, češtiny a výchovy ke zdraví na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Své pedagogické kompetence rozvíjí dalším studiem zážitkové pedagogiky a semináři o výuce matematiky.

Metody a přístup k výuce

Ve výuce se vyhýbá frontální metodě, která nevede k přemýšlení. Snaží se o invenční výuku, v níž zapojuje formu her a logických hádanek, které přivedou studující k prožitku nalezení vlastního řešení.