V letošním prvním ročníku chce Mojmírák mnohem víc než v minulých letech učit tak, aby si studenti a studentky nejen osvojovali vědomosti, ale aby se rozvíjeli i jako osobnosti. Naše projektové týdny budou mít proto pokaždé svůj leitmotiv podle některé z osobních nebo sociálních kompetencí, na které se zaměříme.
Tématem zářijového projektového týdne byly silné stránky. Naším cílem rozvíjet svoji schopnost sebereflexe, realisticky posuzovat své silné stránky a umět je uplatnit při řešení problémů. Týden měl tři hlavní bloky. V pondělí jsme se seznámili se samotnou koncepcí teorie silných stránek prostřednictvím zážitkových aktivit a jejich reflexe. Odcházeli jsme s úkolem pozorovat v příštích dnech svoji práci a zaznamenávat si, které silné stránky jsme uplatnili.
Další tři dny pak patřily mateřskému jazyku, matematice, cizím jazykům, chemii a zeměpisu. Pracovali jsme ve skupinách i jako celá třída. V matematice jsme se vydali do parku a na jednotlivých stanovištích zdolávali pokaždé jiný typ úloh. Všechny měly tři různě obtížné úrovně a studující si vybírali úkoly podle svých schopností. V chemii jsme se zaměřili na důkladnost a preciznost při zjišťování vlastností látek pomocí sady Vernier a při týmové práci jsme se poznávali své schopnosti vedení skupiny. V angličtině jsme si vyzkoušeli Discover Your English Strengths, zábavný a interaktivní školní projekt, inspirovaný populární televizní show Family Feud. Soutěžili jsme v týmech a předváděli své dovednosti v komunikaci, slovní zásobě a kreativitě. Dalším tématem v angličtině bylo Time Capsule neboli Skříňka budoucnosti. Zamysleli jsme se nad tím, co nás baví a jestli nejsme například ovlivněni cizími názory. Do Skříňky budoucnosti jsme pak přinesli předměty, které reprezentují to, co máme rádi a chceme v tom vyniknout. Pak jsme se věnovali tomu, jak naše přednosti uplatnit v budoucnu a co je pro dosažení konkrétního cíle nutno udělat.
Ve španělštině jsme například vytvářeli funkční mapy a slovníky zeměpisných názvů, které využijeme k výuce. Práci jsme si museli zorganizovat a naplánovat tak, abychom vše zvládli během stanoveného času a tím zjistili, zda je naše silná stránka plánování, realizace anebo prezentování. Vyzkoušeli jsme si také hru na fiktivní cestovní kancelář, která má za úkol připravit poznávací zájezd po jedné nebo více španělsky mluvících zemích se všemi náležitostmi. To znamená, že dvojice musely vymyslet způsob cesty a ubytování, cenu, popsat kulturní tradice a historické pamětihodnosti. V závěru svůj zájezd představili ostatním a ti hlasovali o nejlepší zájezd. Díky zapojení různorodých aktivit při přípravě a představování zájezdu jsme zjistili, jak jsme na tom s tvořivostí, prezentací i týmovou spoluprací
V němčině jsme se v rámci projektu Jugendsprache zaměřili německý a český jazyk mládeže. Seznámili jsme se s rozdíly a podobnostmi obou jazyků a lépe porozuměli současnému jazykovému prostředí sousedního Německa. V geografii jsme si formou skupinové práce vyzkoušeli různé aktivity zaměřené na praktické využití geografie, jako je práce s atlasem a vyhledávání informací. Kreativní myšlení jsme využili při tvorbě mapy či plánu, technické při práci s čísly a výpočty.
V češtině byl projekt nazván Divous a jeho ústředním tématem byl odlišný jedinec a jeho přijímání komunitou. Zkoumali jsme témata jako jsou předsudky, schopnost postavit se skupině, síla pomluvy, osobní angažovanost a statečnost. V projektu se uplatnily nejrůznější techniky – práce ve skupině, ve dvojicích i samostatná činnost.
V pátek jsme se zase vrátili od jednotlivých předmětů k tématu silných stránek jako takových a pracovali se svými záznamy z uplynulých dnů. Cílem bylo nejen reflektovat svoje silné stránky, ale zároveň i pomoci spolužákům s pojmenováním těch jejich.