Projektové týdny patří do naší koncepce rozvoje osobnostních a sociálních kompetencí našich studentů. Před necelým měsícem začal první ročník tématem poznání svých silných stránek a v říjnu jsme na navázali týdnem zaměřeným na zvládání stresu. Jednotliví vyučující a jejich disciplíny nám pomohli tuto reakci na zátěž pochopit a posílit zvládání stresových situací.

Naším cílem bylo, aby studenti pochopili, jak tělo reaguje na stres. Naučili se u sebe rozpoznávat, jaké situace jim spouští stresovou reakci a byli pozorní k tomu, jak ve stresové situaci reagují. Vyzkoušeli si techniky práce s akutním stresem, získali informace o tom, jak dlouhodobě budovat odolnost vůči zátěži a byli motivovaní u sebe téma dále zkoumat.
Koncepce týdne zahrnovala nejprve úvod do problematiky a lekce zaměřené na zvládání stresu. Další tři dny jsme věnovali blokové výuce v různých předmětech. Zde mohli studenti v rámci školních činností pozorovat ať už svoje prožívání stresu, nebo metody, kterými mohou stres zvládat či aspoň snižovat jeho úroveň. Na závěr týdne potom zážitky z uplynulých dnů řízeně reflektovali. Výuku běžných předmětů upravili tak, aby realizované aktivity byly co možná nejpestřejší. Ve španělštině se studenti zabývali mírou stresu v různých profesích a působením hudby a tance na zmírňování akutního stresu. V němčině se zaměřili na stres spojený s veřejným vystupováním. Dějepisný blok na osudech bratří Mašínů zkoumal prožitky spojené s etickými dilematy a životem v politické nesvobodě. Biologie se v parku Lužánky věnovala vlivu prostředí na úroveň stresu a na preventivní působení vhodné životosprávy. V chemii studující řešili zvládání stresu, který vzniká při domácím studiu přírodních věd a postupu, jak mu předcházet. Základy společenských věd potom obrátily pozornost k tomu, jak naše individuální strategie zvládání stresu mohou souviset s vlastnostmi naší osobnosti. Informatika otevřela problém digitálního stresu, jeho forem a vztahu studentů k digitálním technologiím.

Druhý ročník a týden sebepoznání
Současně s prvním ročníkem měl projektový týden i ročník druhý. Výuka byla rozdělena na dopolední a odpolední blok a studující pracovali buď v menších skupinách, nebo měli tandemovou výuku. Každá skupina prošla i kurzem zaměřeným na sebepoznání a identifikaci svých silných stránek. Páteční program byl vedený jejich třídními, a kromě poradního kruhu prošli studenti i reflexí toho, co si z uplynulého týdne odnášejí.
Program projektového týdne nám přiblížil Michal Kříž ze 2.B: „Náš projektový týden měl téma Vlastní osobnostní rozvoj – sebehodnocení. Začínali jsme srazem v pondělí ráno na České, kde nás čekal zeměpis. Měli jsme ze zadaných souřadnic najít postupně čtyři určitá místa, a doplnit šifrovaný vzkaz, který nám prozradil místo opětovného setkání. V úterý jsme v základech společenských věd probírali, jak bychom se měli efektivně učit a jak zlepšit naše způsoby učení. Následovala fyzika, kde jsme vytvářeli model hydraulického zařízení. Pomůckami nám byly injekční stříkačky, kartony apod. Čtvrtek byl ve znamení angličtiny, ve které jsme konverzovali a probírali své oblíbené činnosti a aktivity, a později jsme ještě měli matematiku, ve které jsme si vyzkoušeli úlohy na logiku nebo strategickou hru Blokus.
V pátek jsme si všichni společně popovídali a shrnuli jsme projektový týden.”

V listopadu chystáme další projektový týden pro první ročníky a tentokrát bude tématem poskytování zpětné vazby.
Radim Laco