Vážené čtenářky a čtenáři,
ráda bych vás všechny s příchodem nového školního roku pozdravila a řekla vám několik novinek, které letos Mojmírák čekají.
V prvé řadě s radostí vítám všechny studující našeho gymnázia, kteří se po dvou měsících odpočinku vracejí opět k úkolům a výzvám středoškolského studia. Padesát čtyři z nich je našimi studujícími první rok a vstupují na neprozkoumané teritorium. Sedmdesát šest naopak začíná poslední školní rok u nás, který zakončí svojí zkouškou dospělosti.
V tomto školním roce se můžete těšit na mnoho zajímavých projektů a akcí, které budou zaměřeny na rozvoj vašich schopností a dovedností. Naši učitelé jsou připraveni vás vést a podporovat vaše zájmy a ambice. Věřím, že společně dokážeme dosáhnout mnoha úspěchů a vytvořit tak přátelské a inspirativní prostředí pro vaše studium.
Budeme mít častěji než v předchozích letech blokovou výuku a projektovou výuku, což znamená, že budou několikahodinové celky s větším časovým prostorem pro vlastní bádání, týmovou spolupráci a hlubší ponoření do tématu. Rozšiřujeme i nabídku volitelných aktivit, a to o možnost absolvovat v budově školy autoškolu a o letní výcvikový kurz v Chorvatsku.
Tento rok bude pro nás všechny velmi důležitý, neboť se chystáme začít učit v prvním ročníku podle nového školního vzdělávacího programu (ŠVP). Ten klade ve větší míře důraz na systematickou osobnostní a sociální výchovu a cílený rozvoj klíčových kompetencí. V deseti projektových týdnech v průběhu školního roku budou studující prvního a následně i druhého ročníku nejprve formou zážitku uvedeni do obsahu konkrétní kompetence. Protože není možné učit teorii bez praxe, proběhnou ve zbytku týdne menší projekty různých předmětů, které sice mají všeobecně vzdělávací obsah (třeba vrh šikmý + popisná statistika), ale současně vyžadují užití zvolené kompetence k úspěšnému dosažení cíle. V závěru týdne pak studující reflektují úroveň, na jaké kompetenci ovládají a stanoví si osobní cíle na příští období.
Ve třetím a čtvrtém ročníku přejdou studující na dlouhodobější projekty, a to i jako účastníci, tak postupně i jako tvůrci a realizátoři. Očekáváme, že tak podpoříme jejich autonomii a obecně rozvoj formativních stránek osobnosti. I nadále bude projektová výuka běžet vedle výuky klasické a budou se vzájemně doplňovat.
Významné změny nastaly také v oblasti hodinové dotace jednotlivých předmětů. Budování všeobecného vzdělanostního základu proběhne v prvních dvou letech studia, a to i za cenu menšího navýšení týdenního rozsahu výuky. Uvědomujeme si zvýšené nároky, a proto budeme kompenzovat délku výuky zařazováním různých aktivit, které zabrání monotónnosti. Budeme podporovat spojování předmětů a tematického propojování látky mezi předměty v rámci jednoho dne (na dějepisný blok o antických státech naváže společenskovědní blok o autoritářství a demokracii). Dramatická výchova se spojí s rétorikou a budou tvořit samostatný předmět. Budeme i nadále pokračovat ve výuce mediální výchovy jako samostatného předmětu, naopak ještě posílíme jeho hodinovou dotaci.
Široké spektrum gymnaziálních předmětů se v dalších ročnících zúží ve prospěch osobní volby každého studujícího. Oba maturitní semináře ve 3. a 4. ročníku v zájmu hlubší profilace jednotlivce navýší každý svoji hodinovou dotaci ze stávajících 4 hodin týdně (jedna ve 3. ročníku a tři ve 4. ročníku) na 10 hodin týdně (5 v každém z obou ročníků). Studující tak mohou věnovat významnou část svého studijního času přípravě na vysokou školu.
Všechny tyto změny samozřejmě není možné provést bez lidí, kteří je tvoří a uvádějí v život. Jsem proto vděčná pedagogickému týmu naší školy, který už odvedl při přípravě změny pořádný kus práce a bez kterého bychom nebyli tím, kým jsme a nemohli jít tam, kam míříme.
Věřím, že se nám díky těmto novým změnám podaří vést Mojmírák do budoucnosti tak, abychom poskytovali kvalitní a moderní vzdělání.
Na závěr oslovuji přímo naše studentky a studenty. Neváhejte se zapojit do života školy, být aktivní a plnit si své sny. Přeji vám mnoho úspěchů v tomto školním roce!
S pozdravem
Mgr. Doubravka Matušková
Ředitelka gymnázia